U kunt bij de gemeente terecht als u behoefte heeft aan

 • begeleiding,
 • groepsbegeleiding of dagbesteding,
 • kortdurend verblijf of logeeropvang,
 • persoonlijke verzorging (als geen sprake is van geneeskundige zorg, of een risico hierop),
 • huishoudelijke hulp,
 • vervoersvoorzieningen,
 • hulp bij administratie,
 • hulpmiddelen,
 • woningaanpassingen.

Voor deze zorg kunt u bij uw gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is een voorziening die op uw persoonlijke behoefte is afgestemd. Voor een maatwerkvoorziening kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. In dit overzicht krijgt u uitleg over het pgb in de Wmo. We leggen uit hoe de aanvraag volgens wet- en regelgeving hoort te verlopen en welke stappen u kunt zetten om dit zo eenvoudig mogelijk te doen.

Pgb is een wettelijk recht

Het recht op een pgb is verankerd in de Wmo. Dat betekent dat u voor een pgb kunt kiezen als u een maatwerkvoorziening nodig heeft. Uw gemeente is verplicht om u een pgb te verstrekken als u dat wenst, en als uit onderzoek blijkt dat u in staat bent een pgb te beheren. Dit is te lezen in artikel 2.3.6 lid 2 van de Wmo.

De aanvraag van een pgb

De aanvraag van een pgb bij de gemeente kent een aantal stappen. Deze stappen staan in de wet vastgelegd in artikel 2.3.1 tot en met 2.3.10 van de Wmo. We geven een korte toelichting bij elke stap.

De melding

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u dit melden bij uw gemeente. Per Saldo adviseert u deze melding per mail of op papier te doen, zodat u de datum van de melding later nog kunt achterhalen. Vanaf deze datum heeft de gemeente zes weken de tijd om onderzoek te doen naar uw aanvraag. Voor dit onderzoek mag u een persoonlijk plan aanleveren bij de gemeente. Dit kunt u binnen zeven dagen vanaf de datum van uw melding doen.

Meer informatie:
Persoonlijk plan en een voorbeeldformulier

Het onderzoek

De gemeente is verplicht uitgebreid onderzoek te doen naar uw hulpvraag. Meestal is een persoonlijk gesprek nodig voor uw aanvraag van een maatwerkvoorziening. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. De gemeente komt dan bij u thuis om de mogelijkheden te bespreken. Tijdens dit gesprek komt ook uw keuze voor een pgb ter sprake. Per Saldo adviseert u om uw persoonlijk plan tijdens dit gesprek bij de hand te houden.

Soms vraagt de gemeente u een budgetplan of pgb-plan in te vullen. Hierin kunt u aangeven hoe u het pgb zou willen besteden, en welke zorgverleners u wilt betalen uit uw pgb. Dit mogen ook partners of familieleden zijn.

De aanvraag

Als de gemeente het onderzoek heeft afgerond ontvangt u de uitkomst van het onderzoek op papier of per mail. Hoe dit genoemd wordt, is per gemeente verschillend. Het kan een gespreksverslag worden genoemd, of bijvoorbeeld een ondersteuningsplan. U kunt het verslag lezen, en als u het eens bent met de inhoud, kunt u tekenen voor ‘akkoord’. Bent u het niet eens met de inhoud? Dan kunt u tekenen voor ‘gezien, maar niet voor akkoord’. Met het tekenen van dit verslag wordt uw aanvraag ingediend. De gemeente heeft vervolgens twee weken de tijd om een besluit af te geven.

Het besluit

Vanaf de datum van uw melding moet u binnen acht weken het besluit hebben ontvangen. Soms duurt het langer: de gemeente moet u dat dan laten weten. Duurt het te lang? Neem contact op met Per Saldo voor tips en advies.

In het besluit staat welke maatwerkvoorziening(en) u toegekend krijgt, voor hoeveel uur, of u daar een pgb voor ontvangt en wat de hoogte is van dit pgb. Ook vermeldt het besluit hoe lang u deze ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld voor één of twee jaar. Heeft u langer ondersteuning nodig? Dan kunt u uiterlijk drie maanden voor dit besluit afloopt opnieuw een pgb aanvragen.

Onderaan het besluit staat dat u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent. Dit moet binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit genomen is.

Meer informatie:
Bezwaar maken

Goed om te weten

 • Gemeenten hebben beleidsvrijheid. Dat betekent dat gemeenten de ruimte hebben om binnen de wettelijke verplichtingen ook eigen beleid te maken. Daarom kunnen bijvoorbeeld tarieven die mogen worden vergoed uit het pgb per gemeente verschillen. U vindt het beleid in de Verordening maatschappelijke ondersteuning van uw eigen gemeente.
 • Als u het lastig vindt om de aanvraag van een pgb zelf te doen kunt u een beroep doen op een ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’. De gemeente is verplicht deze beschikbaar te stellen als u hierom vraagt. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij de melding en kan aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek.
 • Per Saldo adviseert u om, buiten het keukentafelgesprek om, zoveel mogelijk zwart op wit te communiceren met de gemeente over de aanvraag. Op die manier kunt u gemaakte afspraken teruglezen en weet u precies wanneer u contact heeft gehad met de gemeente over uw aanvraag.
 • Gemeenten betalen het pgb uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt het pgb dus niet op uw eigen rekening gestort. De SVB bewaart het pgb voor u, en betaalt uw zorgverleners uit. Op svb.nl vindt u de zorgovereenkomsten die u kunt afsluiten met uw zorgverleners als u een pgb toegekend heeft gekregen van uw gemeente.
 • Volwassenen die een maatwerkvoorziening ontvangen vanuit de Wmo betalen een eigen bijdrage. Dit is in 2019 maximaal 17,50 euro per vier weken. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl.

Contact

Heeft u vragen over het persoonlijk plan of wilt u dat een pgb-consulent uw persoonlijk plan bekijkt voor het geven van tips en advies? Neem dan contact op met Per Saldo.