Bezwaar maken: gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar

Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Als u het niet eens bent met een beschikking over het pgb van uw gemeente kunt u bezwaar maken. Onderaan de brief met het besluit staat aangegeven dat u binnen zes weken vanaf de datum van het besluit de mogelijkheid hebt een bezwaarschrift in te dienen. Doet u dit niet, dan gaat de gemeente er vanuit dat u het eens bent met het besluit.

Als u bezwaar hebt gemaakt, beoordeelt het college van B en W van de gemeente de onderbouwing van het besluit van de gemeente en van uw bezwaarschrift. Als u in het gelijk wordt gesteld, wordt uw bezwaarschrift ‘gegrond verklaard’. Dat kan betekenen dat de gemeente een nieuwe beslissing moet nemen.

Als u niet in het gelijk wordt gesteld, wordt uw bezwaarschrift ‘ongegrond verklaard’. U hebt dan nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen dit besluit. Dat doet u bij de rechter.

Meer informatie
Slim Lijstje: Bezwaar en beroep bij de gemeente (alleen voor leden van Per Saldo)

Bezwaar maken tegen een besluit van het zorgkantoor

Als u het niet eens bent met een beschikking over het pgb van het zorgkantoor kunt u bezwaar maken. Onderaan de brief met het besluit staat aangegeven dat u binnen zes weken vanaf de datum van het besluit de mogelijkheid hebt een bezwaarschrift in te dienen. Doet u dit niet, dan gaat het zorgkantoor ervan uit dat u het eens bent met het besluit.

Als u bezwaar hebt gemaakt, beoordeelt de juridische afdeling van het Zorgkantoor de onderbouwing van het besluit van het zorgkantoor, en van uw bezwaarschrift. Als u in het gelijk wordt gesteld, wordt uw bezwaarschrift ‘gegrond verklaard’. Dat kan betekenen dat het zorgkantoor een nieuwe beslissing moet nemen.

Als u niet in het gelijk wordt gesteld, wordt uw bezwaarschrift ‘ongegrond verklaard’. U hebt dan nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen dit besluit. Dit doet u bij de rechter.

Meer informatie
Slim Lijstje: Bezwaar en beroep in de Wet langdurige zorg (alleen voor leden van Per Saldo)

Een klacht indienen bij de zorgverzekeraar

Als u het niet eens bent met een beschikking over het pgb van uw zorgverzekeraar, dan kunt u een klacht indienen. Onderaan de brief met het besluit staat aangegeven dat u kunt verzoeken om een heroverweging. Als u dit doet dient de zorgverzekeraar het besluit in heroverweging te nemen en binnen vier weken een definitief besluit af te geven.

Blijft de zorgverzekeraar na heroverweging bij haar beslissing? Dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). Dit moet u binnen uiterlijk één jaar na ontvangst van het definitieve besluit (op de heroverweging) doen.

Als u een klacht hebt ingediend bij de SKGZ kan eerst een poging tot bemiddeling worden gedaan door de ombudsman. De bemiddeling neemt twee tot acht weken in beslag en kan leiden tot een wijziging van het besluit.

Heeft bemiddeling niet tot resultaat geleid, of wilt u rechtstreeks uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie, dan kunt u alsnog een klacht indienen bij de geschillencommissie van de SKGZ. Dit kost 37 euro entreegeld, en neemt nogmaals zes tot acht weken in beslag. Als u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u dat geld later terug.

Tips bij bezwaar of klacht

  • Onderbouw uw bezwaarschrift of verzoek tot heroverweging. Het is niet voldoende om slechts aan te geven dat u het niet met het besluit eens bent. U moet ook uitleggen waarom u het niet met het besluit eens bent. Het beste is om dit te onderbouwen met wet- en regelgeving. Komt u daar zelf niet uit? Neem dan contact op met Per Saldo. Het is mogelijk om bij ons juridische ondersteuning te krijgen.
  • Maak op tijd bezwaar. U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. Na zes weken wordt uw bezwaarschrift niet meer in behandeling genomen. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u een pro-forma bezwaar indienen. Dat is een bezwaarschrift waarin u aankondigt dat u bezwaar maakt, maar dat de onderbouwing nog volgt. U krijgt dan meestal vier weken uitstel. Let op: voor de klachtprocedure bij de zorgverzekeraar geldt dit niet. In de Zorgverzekeringswet heeft u één jaar de tijd om uw verzoek tot heroverweging te doen of een klacht in te dienen.

Contact

Heeft u vragen over bezwaar maken of een klacht indienen? Neem dan contact op met Per Saldo.