Wet langdurige zorg (Wlz)

In de Wet langdurige zorg beschik je over een budget dat hoort bij het zorgprofiel dat is geïndiceerd. Deze bedragen zijn landelijk bepaald, en zijn dus voor iedereen met dat zorgprofiel hetzelfde. Hieronder vind je een tabel met zorgprofielen en de bijbehorende budgetten.

Tarieventabel Persoonsgebonden budget Wlz 2020

Tarieven

In de Wet langdurige zorg zijn maximale tarieven bepaald die je mag uitbetalen aan je zorgverleners. Deze tarieven zijn bruto bedragen.

Je mag je zorgverlener/organisatie maximaal € 63,- per uur of € 58,- euro per dagdeel uitbetalen als het gaat om:

 • een zorg verlenende organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • een zorgverlener die staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie is (1e of 2e graad).
 • een zorgverlener die werkt als zelfstandige en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie is (1e of 2e graad).

Als je zorgverlener niet aan deze voorwaarden voldoet, mag je je zorgverlener niet meer dan  € 20,- euro per uur betalen (het informele tarief).

De bovengenoemde bedragen golden ook in 2019. De tarieven wijzigen meestal per 1 januari 2020, maar zullen alleen dit jaar per 1 juli 2020 wijzigen.

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende maximum tarieven voor het pgb Wlz:

 • een formeel uurtarief van € 65,29
 • een dagdeeltarief van € 60,11
 • een informeel uurtarief van € 20,73

Andere bedragen

 • Vanaf 18 jaar betalen budgethouders in de Wet langdurige zorg een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl kun je de eigen bijdrage berekenen.
 • In de Wet langdurige zorg bestaat bestedingsvrijheid. Dat betekent dat je het budget naar eigen inzicht mag besteden, en niet gebonden bent aan een specifiek aantal uren.
 • De budgetten in de Wet langdurige zorg zijn in 2020 gestegen met 1,82 procent ten opzichte van 2019.
 • Het persoonlijk assistentiebudget is in 2020 maximaal € 243.462,- per jaar.
 • Van je persoonsgebonden budget is 1,5 procent verantwoordingsvrij, met een minimumbedrag van € 250,- en een maximum bedrag van € 1.250,- per jaar. Dit bedrag is bestemd voor bijkomende zorgkosten zoals een bloemetje voor je zorgverlener of een lidmaatschap van een patiënten- en /of belangenvereniging.
 • De wooninitiatieventoeslag is € 4.480,- per jaar in 2020.
 • Budgethouders met zorgprofiel VV4 tot en met VV10 krijgen in 2020 een extra wooninitiatieventoeslag van € 4.073,- per jaar.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In de Zorgverzekeringswet krijg je een budget op maat. Dat betekent dat de hoogte van je budget afhangt van het aantal uren zorg dat is geïndiceerd door de wijkverpleegkundige, en van de tarieven die je zorgverzekeraar vergoedt. Het budget kan daardoor voor iedereen anders zijn. Je vindt het budget op de toekenningsbeschikking dat door je zorgverzekeraar aan je is opgestuurd.

Tarieven

Voor informele, niet-professionele zorgverleners vergoedt de zorgverzekeraar een tarief van maximaal € 23,52 per uur. Dit geldt voor zorgverleners die niet voldoen aan één van bovenstaande voorwaarden die gelden voor professionele zorgverleners.

Kijk voor de formele tarieven op de website van je zorgverzekeraar. De tarieven van de grootste zorgverzekeraars staan ook in de pgb-zorgvergelijker van Per Saldo.

Andere bedragen

 • Budgethouders betalen geen eigen bijdrage in de Zorgverzekeringswet.
 • De Zorgverzekeringswet kent geen verantwoordingsvrij bedrag.
 • De bestedingsvrijheid verschilt per zorgverzekeraar. Kijk in het reglement van je eigen ziektekostenverzekeraar of je bijvoorbeeld meer uren zorg mag inkopen voor een lager tarief.
 • De maximale tarieven die je mag uitbetalen aan je zorgverlener zijn ‘all-in tarieven’. Dat betekent dat reiskosten, vakantiedagen en andere werkgeverslasten bij de tarieven zijn inbegrepen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Jeugdwet

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet krijg je meestal een budget op maat. Dat betekent dat je gemeente een budget afgeeft dat is gebaseerd op het aantal uren zorg dat je nodig hebt, en op de tarieven die de gemeente maximaal vergoedt. Het budget kan daardoor voor iedereen anders zijn. Je vindt het budget op de toekenningsbeschikking dat door de gemeente aan je is opgestuurd.

Soms werken gemeenten met arrangementen. Dat betekent dat de gemeente categorieën heeft bepaald zoals licht, midden en zwaar waar budgetten bij horen. Deze arrangementen zijn vaak te vinden in de verordening van je gemeente.

Tarieven

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet verschillen de tarieven die je mag uitbetalen aan je zorgverlener per gemeente. De gemeente kan bij het bepalen van het tarief onderscheid maken tussen formele, professionele zorgverleners, en informele, niet-professionele zorgverleners. De voorwaarden om als professionele zorgverlener te worden gezien kunnen ook per gemeente verschillen.

Kijk in de verordening van uw gemeente welk tarief je maximaal mag uitbetalen aan je zorgverlener.

Andere bedragen

 • In de Wet maatschappelijke ondersteuning betaal je een eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget. Dit is € 19,- per maand.
 • In de Jeugdwet betaal je geen eigen bijdrage.
 • Soms is een deel van het budget verantwoordingsvrij. Dit kun je besteden aan bijkomende zorgkosten, zoals een bloemetje voor de zorgverlener of een lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Kijk in de verordening van je gemeente of er sprake is van een verantwoordingsvrij bedrag.
 • De bestedingsvrijheid verschilt per gemeente. Vraag (schriftelijk) aan je gemeente of je bijvoorbeeld meer uren zorg mag inkopen voor een lager tarief.

Slim Lijstje: Alle bedragen bij de hand 2020