Wet langdurige zorg

In de Wet langdurige zorg beschikt u over een budget dat hoort bij het zorgprofiel dat is geïndiceerd. Deze bedragen zijn landelijk bepaald, en zijn dus voor iedereen met dat zorgprofiel hetzelfde. Hieronder vindt u een tabel met zorgprofielen en de bijbehorende budgetten.

Tarieventabel 2019

Behoort u tot de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ en hebt u nog een indicatie in functies en klassen van vóór 2015? Dan is uw budget gebaseerd op onderstaande tarieventabel.

Tarieventabel Wlz-indiceerbaren 2019

Tarieven

In de Wet langdurige zorg zijn maximale tarieven bepaald die u mag uitbetalen aan uw zorgverleners. Deze tarieven zijn bruto bedragen.

U mag uw zorgverlener/organisatie maximaal 63 euro per uur of 58 euro per dagdeel uitbetalen als het gaat om:

 • een zorg verlenende organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • een zorgverlener die staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie is (1e of 2e graad).
 • een zorgverlener die werkt als zelfstandige en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie is (1e of 2e graad).

Als uw zorgverlener niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u uw zorgverlener niet meer dan 20 euro per uur betalen.

Andere bedragen

 • Vanaf 18 jaar betalen budgethouders in de Wet langdurige zorg een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl kunt u de eigen bijdrage berekenen.
 • In de Wet langdurige zorg bestaat bestedingsvrijheid. Dat betekent dat u het budget naar eigen inzicht mag besteden, en niet gebonden bent aan een specifiek aantal uren.
 • De budgetten in de Wet langdurige zorg zijn in 2019 gestegen met 3,63% ten opzichte van 2018.
 • Het persoonlijk assistentiebudget is in 2019 maximaal 239.110 euro per jaar.
 • Van uw persoonsgebonden budget is 1,5% verantwoordingsvrij, met een minimumbedrag van 250 euro en een maximum bedrag van 1250 euro per jaar. Dit bedrag is bestemd voor bijkomende zorgkosten zoals een bloemetje voor uw zorgverlener of een lidmaatschap van een patiënten- en /of belangenvereniging.
 • De wooninitiatieventoeslag is 4400 euro per jaar in 2019.
 • Budgethouders met zorgprofiel VV4 tot en met VV10 krijgen in 2019 een extra wooninitiatieventoeslag van 4000 euro per jaar.

Zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet krijgt u een budget op maat. Dat betekent dat de hoogte van uw budget afhangt van het aantal uren zorg dat is geïndiceerd door de wijkverpleegkundige, en van de tarieven die uw zorgverzekeraar vergoedt. Het budget kan daardoor voor iedereen anders zijn. U vindt het budget op de toekenningsbeschikking dat door uw zorgverzekeraar aan u is opgestuurd.

Tarieven

In de Zorgverzekeringswet verschillen de tarieven per zorgverzekeraar. U kunt deze bedragen vinden in het pgb-reglement van uw eigen zorgverzekeraar.

De volgende afspraken gelden wél voor elke zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar maakt een onderscheid tussen formele, professionele zorgverleners en informele, niet-professionele zorgverleners.

Het tarief dat u maximaal mag uitbetalen aan uw formele, professionele zorgverlener kunt u vinden in het pgb-reglement van uw eigen zorgverzekeraar. Dit tarief geldt voor:

 • verpleegkundigen niveau 4 of 5, met BIG-registratie en AGB-code die geen familielid zijn van de budgethouder in de 1e of 2e graad.
 • zorgverleners die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 86, 87 of 88 en met AGB-code die geen familielid zijn van de budgethouder in de 1e of 2e graad.

Voor informele, niet-professionele zorgverleners vergoedt de zorgverzekeraar een tarief van maximaal 23 euro per uur. Dit geldt voor zorgverleners die niet voldoen aan één van bovenstaande voorwaarden die gelden voor professionele zorgverleners.

Andere bedragen

 • Budgethouders betalen geen eigen bijdrage in de Zorgverzekeringswet.
 • De Zorgverzekeringswet kent geen verantwoordingsvrij bedrag.
 • De bestedingsvrijheid verschilt per zorgverzekeraar. Kijk in het reglement van uw eigen ziektekostenverzekeraar of u bijvoorbeeld meer uren zorg mag inkopen voor een lager tarief.
 • De maximale tarieven die u mag uitbetalen aan uw zorgverlener zijn ‘all-in tarieven’. Dat betekent dat reiskosten, vakantiedagen en andere werkgeverslasten bij de tarieven zijn inbegrepen.

Wet maatschappelijke ondersteuning/Jeugdwet

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet krijgt u meestal een budget op maat. Dat betekent dat uw gemeente een budget afgeeft dat is gebaseerd op het aantal uren zorg dat u nodig hebt, en op de tarieven die de gemeente maximaal vergoedt. Het budget kan daardoor voor iedereen anders zijn. U vindt het budget op de toekenningsbeschikking dat door de gemeente aan u is opgestuurd.

Soms werken gemeenten met arrangementen. Dat betekent dat de gemeente categorieën heeft bepaald zoals licht, midden en zwaar waar budgetten bij horen. Deze arrangementen zijn vaak te vinden in de verordening van uw gemeente.

Tarieven

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet verschillen de tarieven die u mag uitbetalen aan uw zorgverlener per gemeente. De gemeente kan bij het bepalen van het tarief onderscheid maken tussen formele, professionele zorgverleners, en informele, niet-professionele zorgverleners. De voorwaarden om als professionele zorgverlener te worden gezien kunnen ook per gemeente verschillen.

Kijk in de verordening van uw gemeente welk tarief u maximaal mag uitbetalen aan uw zorgverlener.

Andere bedragen

 • In de Wet maatschappelijke ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget. Dit is 17,50 euro per vier weken.
 • In de Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Soms is een deel van het budget verantwoordingsvrij. Dit kunt u besteden aan bijkomende zorgkosten, zoals een bloemetje voor de zorgverlener of een lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Kijk in de verordening van uw gemeente of er sprake is van een verantwoordingsvrij bedrag.
 • De bestedingsvrijheid verschilt per gemeente. Vraag (schriftelijk) aan uw gemeente of u bijvoorbeeld meer uren zorg mag inkopen voor een lager tarief.

Download slim lijstje

Slim lijstje: Alle bedragen bij de hand 2019

Dit slimme lijstje kunt u ook als pdf downloaden.