Het Zorginstituut: inzet eigen netwerk bij Zvw-pgb niet verplicht

Voor een aanvraag van een pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) heeft de zorgverzekeraar een indicatie nodig. In de indicatie staat duidelijk welke zorg er nodig is. De wijkverpleegkundige stelt die indicatie op.

Hierbij houdt de verpleegkundige rekening met mantelzorg die het eigen netwerk van de verzekerde kan én wil verlenen. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden of persoonlijke verzorging. Het netwerk van de verzekerde kan niet verplicht worden mantelzorg te verlenen.

Afwijken van indicatie

Zorgverzekeraars wijzen aanvragen voor een Zvw-pgb voor verpleging en verzorging soms (deels) af. Zij willen dan niet dat benodigde zorg als informele zorg geleverd wordt. De verzekeraars willen dat het netwerk van verzekerde deze zorg niet als informele zorg maar als mantelzorg verleent. Hierbij wijken de verzekeraars dan af van het professionele, zorginhoudelijke advies van de wijkverpleegkundige.

Oordeel van het Zorginstituut

Wanneer verzekerden en zorgverzekeraars het niet eens worden, kunnen zij terecht bij Stichting Klachten en Geschillen (SKGZ). Het SKGZ heeft over dit onderwerp advies gevraagd aan Zorginstituut Nederland (ZINL): dé autoriteit op het gebied van de zorg gerelateerde wet- en regelgeving.

Het standpunt van het Zorginstituut over zorg door het eigen netwerk is duidelijk: de wet- en regelgeving van de Zvw biedt geen grondslag om zorg door het netwerk af te dwingen. En de zorgverzekeraar moet de indicatiestelling van de verpleegkundige als uitgangspunt nemen voor de aanvraag. Met andere woorden: mantelzorg kan niet verplicht worden. En de zorgverzekeraar mag de indicatiestelling van de wijkverpleegkundige niet zomaar aanpassen, omdat zij vindt dat het netwerk bepaalde zorg zou moeten verlenen. Het Zorginstituut heeft haar standpunt nu juridisch onderbouwd in de notitie zorg door het cliëntnetwerk en PGB.

Wat vindt Per Saldo?

Wij zijn blij dat de notitie van ZINL nu duidelijk maakt dat zorg door het netwerk niet verplicht kan worden. Zowel bij kinderen als bij volwassenen. Hopelijk draagt het standpunt van Zorginstituut Nederland bij aan minder discussie rond de indicatiestelling Zvw-pgb.

Wat doen wij voor jou?

Heb je toch nog problemen bij je indicatie of herindicatie over inzet van je eigen netwerk? Meld het dan bij ons via [email protected]. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze advieslijn.