Vergunningsplicht en intern toezicht

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht een vergunning aan te vragen wanneer er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn in je ouder- of wooninitiatief. Bij minder dan 11 personen geldt alleen de meldplicht.

Voor wie?

Zorgverleners zijn mensen die beroepsmatig zorg verlenen.

 • Dit zijn personen en geen fte’s.
 • Een parttimer geldt als één zorgververlener.
 • Organiseert het initiatief zelf dagbesteding, dan tellen deze medewerkers mee.
 • Een teamleider of facilitair medewerker, bijvoorbeeld een gastvrouw of huishoudelijke hulp tellen niet mee.
 • Zzp’ers hoeven niet te voldoen aan de vergunningsplicht.

Hoofdaannemers van de zorg

De vergunningsplicht geldt alleen voor hoofdaannemers van de zorg, in principe niet voor onderaannemers.

 • Een hoofdaannemer van de zorg heeft een rechtstreekse zorgovereenkomst met de budgethouder.
 • Wanneer de hoofdaannemer een ‘lege huls’ is geldt de vergunningsplicht wél voor onderaannemers. Dit is een constructie waarbij de hoofdaannemer niet zelf zorg verleent maar zorg doet verlenen door een onderaannemer. Het initiatief heeft bijvoorbeeld een contract met een aanbieder van zorg of dagbesteding die de feitelijke zorg geeft aan de bewoners. Beiden moeten dan een toelatingsvergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

 • Je kan de vergunning aanvragen via de website van de CIBG.
 • Een zorgaanbieder die op 1 januari 2022 niet in het bezit hoefde te zijn van een WTZi toelating en per die datum Wtza vergunningsplichtig is, moet vóór 1 januari 2024 een Wtza vergunning aanvragen en hoeft hiervoor niets te betalen.
 • Let op: pgb-zorgaanbieders hebben geen WTZi toelating nodig.

Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure ongeveer 8 weken duurt, maar wel verlengd mag worden.

Interne toezichthouder zorgaanbieders

De intern toezichthouder staat de dagelijkse of algemene leiding met raad ter zijde en is een belangrijke spiegel. Goed en effectief intern toezicht kan daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren: de toezichthouder houdt toezicht op de dagelijkse of algemene leiding.

Wanneer wel, wanneer niet?

Een intern toezichthouder is niet verplicht voor:

 • zorgaanbieders die zijn uitgesloten van de vergunningsplicht;
 • instellingen met pgb-zorg, waar de meerderheid van de zeggenschap in de dagelijkse of algemene leiding (het bestuur) is belegd bij de cliënten die in die instelling verblijven, hun wettelijk vertegenwoordigers of bloed- of aanverwanten, zoals vaak bij ouder- en bewonersinitiatieven het geval is.

Let op: voor ouderinitiatieven waar de meerderheid van de zeggenschap in de dagelijkse of algemene leiding (het bestuur) NIET is belegd bij de cliënten die in die instelling verblijven, hun wettelijk vertegenwoordigers of bloed- of aanverwanten, moeten wél voldoen aan de eis van intern toezicht.

Een intern toezichthouder is wel verplicht voor:

 • Zorgaanbieders die géén ouderinitiatief zijn en waarvan het bestuur hoofdaannemer is van de zorg.
 • Zowel wanneer de zorgaanbieder rechtstreeks de zorg verleent als doet verlenen.
 • Wanneer de onderaannemer zorg verleent dan geldt de eis van intern toezichthouder ook voor hem.

Is de zorgaanbieder vergunningplichtig dan is een dualistisch bestuursmodel verplicht: een scheiding tussen bestuur en intern toezicht.

Eisen intern toezicht

 • Een en dezelfde persoon kan niet deel uitmaken van zowel het intern toezicht als de dagelijkse leiding.
 • De leden van het intern toezicht moeten onafhankelijk kunnen opereren.
 • De verantwoordelijkheidsverdeling tussen intern toezichthouder en de dagelijkse of algemene leiding wordt door de instelling vastgelegd; ook de wijze waarop conflicten worden geregeld.

Verdere eisen zijn:

 • Om de onafhankelijkheid van de intern toezichthouder te borgen, zijn nadere eisen nodig om financiële, personele en familiale belangenverstrengeling te voorkomen.
 • De toezichthouder bestaat uit tenminste 3 natuurlijke personen. Deze zijn ten hoogste 4 jaar lid met ten hoogste 1x verlenging van 4 jaar.
 • De zorgaanbieder is verplicht de intern toezichthouder tijdig de nodige gegevens te verstrekken, desgevraagd schriftelijk. De intern toezichthouder wordt tenminste 1x per jaar schriftelijk op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de instelling.
 • De intern toezichthouder moet zich richten op het belang van de instelling, het maatschappelijk belang (kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de door de instelling geleverde zorg), en het belang van belanghebbenden (zoals werknemers en cliënten).
 • De zorgaanbieder is verplicht ervoor zorg te dragen dat de intern toezichthouder een profielschets opstelt voor de leden. Op die manier geeft de toezichthouder er blijk van na te denken over de taak van de intern toezichthouden en welke behoeften bij de instelling passen.

Verantwoording

Hoe laat je zien dat je aan de eisen voldoet?

 • Bij een rechtspersoon moet dat blijken uit de statuten.
 • Bij een niet rechtspersoon, bijvoorbeeld maatschap, uit een schriftelijke regeling dat aan de eisen van de intern toezichthouder is voldaan.

Kosten

De aanvraag van een toelatingsvergunning kost € 725,–.