Plicht tot jaarverantwoording

Het doel van een openbare jaarverantwoording in de zorg is een eerlijke en professionele bedrijfsvoering. De verplichting om verantwoording in het openbaar af te leggen zorgt ervoor dat de jaarverantwoording door iedereen is in te zien.

Wanneer?

Voor de zorgaanbieders waarvoor de openbare jaarverantwoording nieuw is, is een overgangsperiode ingesteld. Deze zorgaanbieders hoeven over het boekjaar 2021 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

Voor de jaarverantwoording van 2022 en 2023 wordt de inlevertijd verruimd. Hierdoor krijgen zorgaanbieders meer tijd om hun jaarverantwoording goed voor te bereiden. We verwachten dat de verruiming eind 2022 in de wet is opgenomen. Dit betekent dat zij:

  • De jaarverantwoording over verslagjaar 2022 vóór 31 december 2023 openbaar moeten maken. Dit was 1 juni 2023.
  • De jaarverantwoording over verslagjaar 2023 vóór 1 oktober 2024 openbaar moeten maken. Dit was 1 juni 2024.

Voor wie?

De jaarverantwoordingsplicht geldt zowel voor hoofd- als onderaannemers, dus ook voor ouder- en wooninitiatieven wanneer zij zorgaanbieder zijn.

Wat doet de NZa?

Ook de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) treedt op 1 januari 2022 in werking. Dit betekent dat vanaf dan in plaats van de IGJ nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht houdt op de naleving door zorgaanbieders van:

  • de jaarverantwoordingsplicht;
  • een transparante financiële bedrijfsvoering;
  • het verbod op een winstoogmerk.

De NZa was al verantwoordelijk voor de financieel-economische toezichttaken. Zoals het correct declareren en de inzichtelijkheid en het op de juiste manier laten uitvoeren van de administratie. Door het totale financieel-economische toezicht vanaf 2022 bij de NZa neer te leggen ontstaat er een groter samenwerkingsvoordeel binnen de zorgautoriteit.

Wat aanleveren?

Voor de openbare jaarverantwoording over de verslagjaren vanaf verslagjaar 2022 zijn eenduidige modellen beschikbaar, afgestemd op de grootte en rechtsvorm van de zorgaanbieder.

De jaarverantwoording is gepubliceerd in de Regeling Jaarverantwoording. Hier vind je de modellen en bijlagen waarop je de informatie voor de jaarverantwoording moet invullen. Bij de modellen is zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande administratie- en verantwoordingsverplichtingen.

De jaarverantwoording bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een financiële verantwoording; concreet betekent dit de balans van een winst- en verliesrekening conform de modellen A en B van de bijlage 1 van de regeling. In deze modellen wordt rekening gehouden met de omvang van de zorgaanbieder.
  2. Een verklaring van RA of AA accountant, overige gegevens, bestuur verslag en verslag intern toezichthouder (die laatste is niet nodig als een kleine zorgaanbieder geen verplichting heeft tot een intern toezichthouder). Een accountantsverslag is niet nodig wanneer een zorgaanbieder een netto omzet van € 12 miljoen.
  3. Beantwoording vragenlijst met basisindicatoren (zie bijlage 4)

Waar aanleveren?

De zorgaanbieder moet de jaarverantwoording aanleveren bij het portaal DigiMV3.0. Dit portaal is te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl