Meldplicht

Alle ouder- en wooninitiatieven die zorgaanbieder zijn en zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet leveren moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden. Hierdoor krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een beter beeld van de zorgaanbieders en kan zij beter toezicht houden.

Al toegelaten

Heb je je al eerder bekend gemaakt bij de overheid via inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan kan je nagaan of jouw initiatief bekend is. Kijk in het Landelijk Register Zorgaanbieders.

Nog niet aangemeld

Ben je een nieuwe zorgaanbieder, dan kan je je initiatief aanmelden:

In het meldingsformulier worden basale gegevens gevraagd. Ook wordt bij de melding duidelijk gemaakt dat de zorg aan (kwaliteits)eisen moet voldoen en dat je daar als zorgaanbieder verantwoordelijk voor bent.

Meer informatie

Lees meer in de Brochure Meldplicht.