Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Met nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders. Het hoofddoel van de nieuwe wet is verbetering van de zorgkwaliteit. Zorgaanbieders laten zien dat zij staan voor goede zorg, zijn daarover transparant en kunnen erop worden aangesproken. Welke gevolgen heeft dit voor pgb ouder- en wooninitiatieven? Wat moeten jullie regelen?

De Wtza heeft gevolgen voor aanbieders die zorg verlenen of doen verlenen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringwet (Zvw) of Jeugdwet en geldt voor zowel startende als bestaande zorgaanbieders die:

  • bedrijfsmatig als zorgaanbieder zorg verlenen of doen verlenen;
  • als ouderinitiatief zorgaanbieder en hoofdaannemer zijn. Dat zijn zij wanneer de bewoners een zorgovereenkomst hebben met het ouderinitiatief. En ook wanneer het ouderinitiatief alléén voor de wooninitiatieventoeslag een zorgovereenkomst heeft met de bewoners.

Wat regelt de Wtza?

De Wtza regelt vier onderwerpen:

  1. Meldplicht
  2. Vergunningsplicht en intern toezicht
  3. Plicht tot jaarverantwoording
  4. Transparante financiële bedrijfsvoering

Niet alle onderwerpen zijn van toepassing op álle zorgaanbieders. Bij de verdere uitwerking van de 4 onderwerpen op deze pagina lees je er meer over.

Meer informatie

De website over de Wtza heeft de naam ‘Toetreding zorgaanbieders’:

De website over de Wtzi heeft de naam ‘Meld nieuwe zorgaanbieder’:

De 4 Wtza-onderwerpen

Een lijst van pagina's

  • Alle ouder- en wooninitiatieven die zorgaanbieder zijn en zorg uit de Wlz, ZvW en Jeugdwet leveren moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden. Hierdoor krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een beter beeld van de zorgaanbieders en kan zij beter toezicht houden.

  • Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht een vergunning aan te vragen wanneer er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn in je ouder- of wooninitiatief. Bij minder dan 11 personen geldt alleen de meldplicht.

  • Het doel van een openbare jaarverantwoording in de zorg is een eerlijke en professionele bedrijfsvoering. De verplichting om verantwoording in het openbaar af te leggen zorgt ervoor dat de jaarverantwoording door iedereen is in te zien.

  • Om publiek draagvlak te behouden is een transparante financiële bedrijfsvoering noodzakelijk. Zodat kan worden aangetoond dat collectieve middelen goed worden besteed.

Eerdere berichten

Een lijst van nieuwsartikelen