Zorgverzekeringswet

Mensen met een behoefte aan verpleging en verzorging kunnen een beroep doen op de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het gaat hierbij om verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden wanneer er behoefte is aan geneeskundige zorg, of hierop een hoog risico bestaat. De (wijk)verpleegkundige stelt de indicatie. De bewoner kan kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). De SVB kan het pgb uitbetalen. De budgethouder betaalt geen eigen bijdrage.

Een pgb aanvragen en uitbetalen

Er kan onder voorwaarden gekozen worden voor een pgb. De (toekomstige) budgethouder dient de aanvraag hiervoor zelf in bij zijn verzekeraar en ontvangt hiervoor een beschikking. Er kan een bewust-keuze gesprek met de verzekeraar plaatsvinden. De budgethouder stelt vervolgens zelf een contract op met zijn zorgverlener en houdt dit bij zijn eigen administratie. De budgethouder dient zelf zijn in bij zijn verzekeraar, of maakt gebruik van de diensten van de SVB. De verzekeraar betaalt uit aan de budgethouder of aan de SVB. Deze betalen de zorgverlener uit.

In het reglement Pgb Verpleging en Verzorging van de verzekeraar zijn nadere regels opgesteld voor aanvraag, toekenning en verplichtingen.

Let op: De indicatie kent een beperkte geldigheid, het is belangrijk dat tijdig de wijkverpleegkundige wordt ingeschakeld voor het doen van een herindicatie.

Als de budgethouder het niet eens is met het besluit van de zorgverzekeraar kan verzocht worden om een heroverweging. Komt de budgethouder er niet uit met de verzekeraar, dan kan de budgethouder zich wenden tot de Stichting Klachten Geschillen Zorgverzekeraars.

Initiatieven en de Zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet zijn geen regels opgenomen voor het inkopen van zorg in een initiatief.

Zorg in een initiatief

Zorgsoorten die in een initiatief geleverd kunnen worden en betaald kunnen worden uit het pgb zijn verpleging en persoonlijke verzorging. Ook palliatief terminale zorg wordt uit de Zorgverzekeringswet vergoed.

Het komt voor dat budgethouders een indicatie hebben voor zorg uit de Zvw maar ook uit de Wmo of de Jeugdwet.

Tarieven

Voor de tarieven die bewoners mogen betalen voor de zorg zijn regels opgesteld. Deze zijn terug te vinden in het reglement Pgb Verpleging & Verzorging. Alleen het tarief voor informele zorgverleners is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Raadpleeg hiervoor de Slimme Lijst Alle bedragen bij de hand 2023. De tarieven en voorwaarden voor de professionele zorgverleners verschillen per zorgverzekeraar. Deze worden jaarlijks vastgesteld. In onze zorgvergelijker geven we een overzicht van de verschillen per zorgverzekeraar.