Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is voor volwassenen die hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie en beschermd wonen nodig hebben. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Een indicatie voor hulp en ondersteuning kan de cliënt of de vertegenwoordiger aanvragen bij de eigen gemeente. Een indicatie voor beschermd wonen wordt aangevraagd bij de centrumgemeente. Het persoongebonden budget (pgb) wordt uitbetaald door de SVB. Een eigen bijdrage wordt door de budgethouder betaald aan het CAK.

Een pgb aanvragen en uitbetalen

Voor de aanvraag van een pgb kan een persoonlijk plan bij de gemeente worden aangeleverd. De gemeente onderzoekt en beoordeelt de aanvraag. Er vindt een keukentafelgesprek met de budgethouder plaats.

Bij de aanvraag kan de budgethouder direct aangeven dat hij een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wil. Om in aanmerking te komen voor een pgb, moet de budgethouder voldoen aan 3 voorwaarden.

  1. De budgethouder moet voldoende in staat zijn op eigen kracht of met hulp uit zijn netwerk de taken die horen bij het pgb op verantwoorde wijze uit te voeren.
  2. De budgethouder moet bewust kiezen voor het pgb.
  3. De budgethouder moet zorg of diensten van goede kwaliteit (veilig, doeltreffend en cliëntgericht) inkopen met het pgb.

Als het pgb is toegekend moet er een zorgovereenkomst worden afgesloten tussen het initiatief en de budgethouder.  Na goedkeuring wordt het budget beschikbaar gesteld. De SVB voert de betalingen uit. Dit geldt ook voor betalingen uit het pgb aan het initiatief.

Let op: De indicatie heeft een begin- en einddatum. De budgethouder moet zelf op tijd een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.

Als de budgethouder het niet eens is met het besluit van de gemeente kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Initiatieven en de Wet maatschappelijke ondersteuning

In de Wmo worden wooninitiatieven niet gedefinieerd. Regels over een initiatief en de zorg die hier geleverd wordt kunnen per gemeente verschillen. Bekijk de gemeentelijke Wmo-verordening en de beleidsregels die de gemeente hanteert.

Zorg in een initiatief

Hulp of ondersteuning die kan worden aangevraagd bij de gemeente en kan worden geleverd in een wooninitiatief bestaat onder meer uit beschermd wonen, begeleiding, samenhangende persoonlijke verzorging (Adl), dagbesteding, hulpmiddelen en vervoer. Er zijn ook gemeenten die zorgarrangementen samenstellen. Dit zijn samengestelde pakketten van verschillende zorgsoorten afgestemd op de zorgzwaarte.

Dan zijn er gemeenten die wonen niet van zorg scheiden. Bewoners in deze gemeenten krijgen niet alleen een budget voor de zorg, maar ook om bijvoorbeeld de huur te kunnen betalen. Het gaat dan vaak om beschermd wonen met een wooncomponent.

Het komt voor dat budgethouders een indicatie hebben voor zorg uit de Wmo maar ook uit de Zvw.

Tarieven

De gemeente bepaalt maximum tarieven voor de zorg die uit het pgb betaald mag worden. Deze tarieven verschillen per gemeente. Omdat dit verplichte openbare informatie is kun je dit opvragen. Er zijn ook gemeenten die een geheel of gedeeltelijke wooninitiatieventoeslag toekennen. Vraag na bij de gemeente wat hierover vastgelegd is.