Jeugdwet

Als je (toekomstige) bewoner onder de 18 jaar is kan er sprake zijn van een indicatie vanuit de Jeugdwet. De Jeugdwet is voor kinderen en jongeren die hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid nodig hebben. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Een indicatie voor hulp en ondersteuning kan de jeugdige (of de ouders of andere vertegenwoordigers) aanvragen bij de eigen gemeente. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een familiegroepsplan. Het persoonsgebonden buget (pgb) wordt uitbetaald door de SVB. Voor de zorg hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Een pgb aanvragen en uitbetalen

Voor de aanvraag van een pgb kan een familiegroepsplan bij de gemeente worden aangeleverd. De gemeente onderzoekt en beoordeelt de aanvraag. Er vindt een keukentafelgesprek met de budgethouder en zijn ouders plaats.

Bij de aanvraag kan door de budgethouder en zijn ouders direct worden aangegeven dat zij een individuele voorziening in de vorm van een pgb wensen. Om in aanmerking te komen voor een pgb, moet worden voldaan aan drie voorwaarden.

  • De budgethouder of zijn ouders moeten voldoende in staat zijn om de taken die horen bij het pgb op verantwoorde wijze uit te voeren.
  • De budgethouder of zijn ouders moeten bewust kiezen voor het pgb en waarom zij zorg in natura niet passend achten.
  • De budgethouder of zijn ouders moeten zorg of diensten van goede kwaliteit (veilig, doeltreffend en cliëntgericht) inkopen met het pgb.

Als het pgb is toegekend moet er een zorgovereenkomst worden afgesloten tussen het initiatief en de wettelijk vertegenwoordiger. Na goedkeuring wordt het budget beschikbaar gesteld. De SVB voert de betalingen uit. Dit geldt ook voor betalingen uit het pgb aan het initiatief.

Let op: De indicatie heeft een begin- en einddatum. De budgethouder en/of de vertegenwoordiger moet zelf op tijd een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.

Als de budgethouder en/of de vertegenwoordigers het niet eens zijn met het besluit van de gemeente kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Initiatieven en de Jeugdwet

In de Jeugdwet is niets vastgelegde over initiatieven. Initiatieven voor minderjarigen komen in de praktijk heel weinig voor. Omdat alleen de zorg mag worden bekostigd uit het pgb is wonen in een initiatief voor jeugdigen moeilijk te realiseren. De jeugdige heeft immers geen eigen inkomen of uitkering en is van ouders of anderen afhankelijk voor het betalen van de huur en de kosten voor levensonderhoud.

Zorg in een initiatief

Mochten toekomstige initiatiefnemers toch voor deze vorm kiezen dan is de zorg die vanuit de Jeugdwet ingekocht kan worden: begeleiding en samenhangende persoonlijke verzorging (Adl), kortdurend verblijf, behandeling, dagbesteding en vervoer.

Er zijn ook gemeenten die zorgarrangementen samenstellen. Dit zijn samengestelde pakketten van verschillende zorgsoorten afgestemd op de zorgzwaarte.

Het komt voor dat budgethouders een indicatie hebben voor zorg uit de Jeugdwet maar ook uit de Zvw.

Tarieven

De gemeente bepaalt maximum tarieven voor de zorg die uit het pgb betaald mag worden. Deze tarieven verschillen per gemeente. Omdat dit verplichte openbare informatie is kun je dit opvragen. Er zijn ook gemeenten die een wooninitiatieventoeslag toekennen. Vraag na bij de gemeente wat hierover vastgelegd is.