Wet- en regelgeving kwaliteit

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet stelt eisen aan zorgaanbieders in de breedste zin van het woord. Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet valt hier niet onder: gemeenten stellen hun eigen eisen.

Of de zorgaanbieders nu groot of klein zijn, de Wkkgz geldt voor grote ziekenhuizen tot kleinschalige wooninitiatieven, van een praktijk met één of meer vrijgevestigde beroepsbeoefenaren tot solistisch werkende zorgverleners.

Normen voor kwaliteit

In de verschillende zorgsectoren hebben branche- en beroepsverenigingen kwaliteitsdocumenten opgesteld. Dit zijn zogeheten ‘veldnormen’. Hierin staan de (minimale) vereisten voor kwalitatief goede zorg beschreven. Voorbeelden zijn:

Meer informatie