Regeling voor wooninitiatieven

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt voor alle zorgaanbieders, behalve wanneer alle zorg binnen een wooninitiatief wordt gefinancierd vanuit Jeugdwet of  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Is er ook maar één bewoner die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw) valt en de rest Jeugdwet of Wmo, dan valt het wooninitiatief onder de Wkkgz en houdt IGJ toezicht.

Onder zorgaanbieders worden verstaan:

  • zorginstellingen, waaronder ook de wooninitiatieven; hoewel wooninitiatieven zichzelf juist niet zien als een instelling, moet deze term worden gezien als een juridische vertaling van een zorgorganisatie die zorg verleent of doet verlenen.
  • zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers/solisten

Wil je checken wie er onder de Wkkgz valt, kijk op de website van de rijksoverheid. 

Wie is verantwoordelijk?

Bepaalt het bestuur van het wooninitiatief (mede) wie er in dienst komt of stelt het bestuur bepaalde eisen aan de zorg? Is er sprake van enige regie en sturing dan wordt het wooninitiatief/bestuur door de inspectie aangemerkt als zorginstelling. Je bent een zorginstelling wanneer je zorg verleent of doet verlenen. Het bestuur van het wooninitiatief is daarmee hoofdaannemer van de zorg en moet er daarom op toezien of de zorgaanbieder of de individuele zorgverleners (zzp’ers) zorg bieden volgens de kwaliteitsregels.

Zorgovereenkomst

Met wie de zorgovereenkomst is gesloten, is niet bepalend voor wie aansprakelijk is voor de kwaliteit van zorg. Bewoners van wooninitiatieven kunnen hun zorgovereenkomst afsluiten met diverse partijen.

  • Met het wooninitiatief zelf als er sprake is van zelfwerkgeverschap, waarbij het wooninitiatief zelf zorgverleners in dienst heeft
  • Met het wooninitiatief zelf als het wooninitiatief hoofdaannemer van de zorg is en vervolgens een contract heeft voor de uitvoering van de zorg met een zorgaanbieder of zorgverleners
  • Met een grote zorginstelling, waarmee het wooninitiatief afspraken heeft gemaakt over het leveren van zorg
  • Met diverse zorgaanbieders, waarmee het wooninitiatief afspraken heeft gemaakt

Bepalend is de sturing van het bestuur van het wooninitiatief, c.q. de rechtspersoon. Wanneer het bestuur van het wooninitiatief enkel en alleen de huisvesting regelt, dan is het wooninitiatief niet aansprakelijk maar de zorgverlener(s) of -aanbieder. Als elke pgb-houder zijn eigen zorg verleners inhuurt is er meestal ook geen sprake van verantwoordelijkheid van het wooninitiatief. Zodra er echter collectieve kwaliteitseisen worden gesteld, aangestuurd door het bestuur van het wooninitiatief, dan wordt men als de verantwoordelijke zorgaanbieder beschouwd die aansprakelijk wordt gesteld voor een goede kwaliteit van zorg.

Bij twijfel, neem contact met ons op.