Kwaliteitseisen

Vanaf 2017 zijn pgb-wooninitiatieven vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht zich aan wettelijke kwaliteitseisen te houden. IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft als taak hier toezicht op te houden.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Wet- en regelgeving: kwaliteitseisen

Het zijn eisen die vaak aansluiten bij de dagelijkse praktijk, maar er zijn ook onderwerpen bij waar niet alle wooninitiatieven vooralsnog rekening mee hebben gehouden. De eisen zijn samengesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Daarnaast kan de inspectie aanvullend gebruik maken van de kwaliteitskaders van verschillende brancheorganisaties

Wooninitiatieven gefinancierd met persoonsgebonden budgetten vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van IGJ, maar onder die van de eigen gemeente die haar eigen eisen stelt.

Belangrijk te weten

Wooninitiatieven moeten realiseren wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg. Wanneer een wooninitiatief opdrachtgever is – en zorg doet verlenen – of zelf zorg verleent, is zij als rechtspersoon aansprakelijk voor de kwaliteit van de zorg.

IGJ komt langs

Om zicht te hebben op de kwaliteit en veiligheid in wooninitiatieven of om deze zo nodig te verbeteren, houdt de IGJ toezicht op de kwaliteit van zorg. Recente starters worden altijd bezocht. Bij bestaande wooninitiatieven gebeurt dat soms, als er een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld bij een melding waaruit blijkt dat de kwaliteit van zorg in het geding is of in verband met een bepaald thema, zoals ‘hoe is het gesteld met de medicatieveiligheid?’