Regels voor brandveiligheid

De overheid heeft brandveiligheidsregels vastgelegd die duidelijkheid scheppen. Maar regels alleen zijn onvoldoende. Alle betrokkenen moeten die regels ook kennen, zich eraan houden en brandveilig handelen.

De regels voor brandveilig bouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De brandweer controleert of een woning aan de regels voldoet. De brandweer is ook de instantie die (het gebruik van) de woning moet goedkeuren. Keurt de brandweer het gebouw af, dan kan de gemeente een bouwvergunning of gebruiksvergunning weigeren.

De regels voor Brandveilig handelen hebben te maken met:

  • het nemen van maatregelen ter voorkoming van brand;
  • het inrichten van de organisatie op zo’n manier dat in geval van brand zo adequaat en snel mogelijk wordt gehandeld.

Vooral de Arbowetgeving is daarbij belangrijk en de daarin opgenomen eisen voor bedrijfshulpverlening (bhv). Er zijn ook regels opgenomen is in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarin staat dat de zorgaanbieder goede zorg moet aanbieden. Brandveiligheid valt ook onder goede zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert daarop.

Wie verantwoordelijk is voor brandveilig bouwen en brandveilig handelen is afhankelijk van de zorgbehoefte en de gebruiksfunctie van het gebouw plus wie de regie en eindverantwoordelijkheid heeft voor de zorg.