Zoek zorgaanbieder of geschikte zorgverleners

Heb je als initiatief jullie visie op zorg vastgelegd en besloten hoe je die zorg wilt organiseren en inkopen? Dan kun je op zoek gaan naar een zorgaanbieder. Of naar zorgverleners als jullie kiezen voor zelfwerkgeverschap. Veel initiatieven hebben een ‘commissie zorg’ of ‘werkgroep zorg’ die deze taak op zich neemt.

Selecteer geschikte partijen door bijvoorbeeld bij vergelijkbare initiatieven te vragen met welke zorgaanbieder zij samenwerken en wat hun ervaringen zijn. Je kunt ook zoeken op Zorgkaart Nederland. Daarop staat een overzicht van zorgaanbieders en zorgverleners per regio en doelgroep.

Heb je een aantal zorgaanbieders of zorgverleners geselecteerd? Dan ga je in gesprek met ze om te kijken of ze passen bij jullie visie op zorg. En hoe kijkt de zorgaanbieder of zorgverlener aan tegen de samenwerking met ouders, en hoe denken ze over zeggenschap in de zorg?

Checklist Eigen Regie

We hebben de Checklist Eigen Regie ontwikkeld om jullie te helpen bij de keuze voor een zorgaanbieder. Veel punten uit de checklist kun je ook gebruiken als je zzp’ers gaat selecteren. Met de checklist kun je in een gesprek bijvoorbeeld nagaan of iemand de zeggenschap van bewoners en ouders respecteert.

1. Visie op zorg

Jullie hebben een visie op zorg, maar dat geldt ook voor veel zorgaanbieders. Je kunt die visie vooraf opvragen, en vaak vind je die ook op de website van de zorgaanbieder. In de visie van de zorgaanbieder kan bijvoorbeeld iets staan als:

 • De best passende zorg – zorg op maat;
 • Directe dialoog tussen bewoner en zorgverlener;
 • Zeggenschap over de zorg;
 • Samenwerking tussen zorgverleners en familie (samenspel);
 • Aandacht voor ontwikkeling en autonomie;
 • Aandacht voor het sociale netwerk;
 • Kleinschaligheid;
 • Zorg heeft ook te maken met wonen en welzijn.

Staat er iets als dit in de visie? Dan betekent dat vaak dat de aanbieder oog heeft voor eigen regie van bewoners.

2. Keuzevrijheid zorg

Is er ruimte voor zeggenschap van ouders als het gaat over invulling van de collectieve en de individuele zorg? Het gaat erom welke zorg nodig is en hoe, door wie en waar die zorg wordt geleverd. Hoe wordt bijvoorbeeld de nachtzorg georganiseerd: is een slaapwacht noodzakelijk? Wil de zorgaanbieder samen met jullie zoeken naar oplossingen om zo tot het best passende resultaat te komen?

En wat betreft de individuele zorg: is er (maximale) keuzevrijheid bij het besteden van het budget voor individuele zorg? Dus hoe, door wie en waar die zorg wordt geleverd. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding en individuele begeleiding.

Ook zeggenschap van ouders of vertegenwoordigers over hoe de zorg wordt verleend, is belangrijk. Ziet de zorgaanbieder ouders als experts? Want zij kennen hun kind als geen ander, en weten welke zorg en ondersteuning goed aansluit.

Als die ruimte voor zeggenschap er is, dan heb je te maken met een ‘eigen regie zorgaanbieder’. Daarbij moeten keuzes altijd passen binnen de kaders voor verantwoorde zorg aan bewoners.

3. Organisatie van inspraak en zeggenschap

Hoe organiseert een zorgaanbieder de inspraak en zeggenschap? Liefst is dit direct georganiseerd en niet indirect via formele kanalen. Dus vraag na:

 • Hoe is overleg tussen zorgaanbieder en bestuur en ouders over de collectieve zorg georganiseerd?
 • Hoe is overleg georganiseerd over de zorg aan individuele bewoners, denk aan een zorgplan bespreking?
 • Is er de mogelijkheid om, als er iets is, met individuele zorgverleners zaken te bespreken?
 • Hoe toetst de zorgaanbieder bij de bewoners wat zij willen, en of de zorg nog voldoende aansluit?

4. Financiële transparantie

In hoeverre is er sprake van volledige financiële transparantie? Dat wil zeggen dat de zorgaanbieder inzicht geeft in:

 • wanneer welke zorg wordt verleend (bijvoorbeeld per week);
 • hoeveel uren die zorg kost, tegen welk tarief;
 • het niveau van deskundigheid van de zorgverleners die ze inzetten;
 • eventuele bijkomende kosten, zoals eten en drinken.

Je wilt dus weten wat je de zorgaanbieder zou moeten betalen, maar ook wat de daadwerkelijke kosten zijn die de zorgaanbieder maakt. Dat kun je nagaan bij de zorgaanbieder zelf, en je kunt het ook vragen aan initiatieven die al met die zorgaanbieder samenwerken.

5. Teamsamenstelling en werving en selectie

Is het mogelijk om een eigen, vast team van medewerkers in te zetten dat alleen voor het initiatief werkt? Zijn medewerkers vaardig genoeg, en kunnen ze omgaan met eigen keuzes en autonomie van bewoners? Kunnen ze dit ook stimuleren?

En hebben ouders of vertegenwoordigers inspraak bij de werving en aanstelling van medewerkers? Kunnen zij een bindend advies uitbrengen? Leg deze vragen voor aan de zorgaanbieder of check dit bij andere initiatieven.

6. Kwaliteit

Hoe bewaakt en borgt de zorgaanbieder de kwaliteit van zorg? Hoe evalueren ze de kwaliteit, en hebben bewoners en ouders daar ook een rol in?

7. Samenwerking met ouders/vertegenwoordigers

Is de zorgaanbieder bereid en in staat om samen te werken met ouders of vertegenwoordigers? Bij eigen regie initiatieven zijn de ouders vaak actief betrokken en organiseren ze allerlei activiteiten. Staat de zorgaanbieder daarvoor open en zijn de medewerkers daarop voldoende voorbereid?

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan voor de kosten van de zorg op basis van de collectieve en individuele zorg die nodig is.

Bij zelfwerkgeverschap moet je zelf nagaan hoe hoog de zorgkosten zullen zijn.

Door een zorgmomentenoverzicht in te vullen voor elke bewoner krijg je een goed beeld van de benodigde collectieve en individuele zorg. Dit overzicht laat zien hoeveel zorg en welke zorg elke bewoner per dag nodig heeft.

Voor toekomstige bewoners die je nog niet kent of die nog niet zijn aangehaakt bij jullie initiatief, vul je een gemiddelde in.

Op basis van jullie inschatting kunnen de zorgaanbieder of zorgverleners een offerte maken. Zo kun je nagaan of jullie vanuit de verwachte pgb-budgetten van de toekomstige bewoners de zorgkosten kunnen betalen.

Heb je een offerte en weet je wat de verwachte zorgbudgetten zijn? Dan kun je verschillende keuzes bespreken. Dat doe je als ouders onderling, maar ook samen met de zorgaanbieder of de zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan keuzes als:

 • Is ‘s nachts een slaapwacht voldoende als we daarnaast domotica inzetten?
 • Kunnen we vrijwilligers of stagiaires inzetten om de kosten te verlagen?
 • Kunnen we diensten delen met initiatieven in de buurt?

Om de haalbaarheid van de zorg na te gaan, kun je het Financiële Haalbaarheidsmodel gebruiken.