Onderzoek de haalbaarheid van de woning

Om na te gaan of het haalbaar is om een woning te realiseren moet je volgende vragen beantwoorden.

Bij een haalbaarheidsonderzoek kijken de samenwerkingspartners mee, zoals de woningbouwcorporatie of projectontwikkelaar. Je kunt ook de gemeente vragen het haalbaarheidsonderzoek te ondertekenen, omdat zij het initiatief kan ondersteunen en kan helpen het initiatief te realiseren.

Vooral bij nieuwbouw is het Programma van Eisen belangrijk voor de haalbaarheid. Het kan nodig zijn om er een architect bij te betrekken. Die kijkt of het Programma van Eisen betaalbaar is en aan alle regels en voorschriften voldoet.

Vragen haalbaarheidsonderzoek

Bij de vragen hieronder maakt het niet uit of het gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, en om huren of kopen.

Over de initiatiefnemers

 • Hebben de initiatiefnemers de organisatie goed geregeld? Hebben ze bijvoorbeeld een rechtspersoon opgericht, zoals een stichting of vereniging, en hebben ze een Programma van Eisen opgesteld?
 • Hebben de initiatiefnemers voldoende deskundigheid in huis?
 • Zijn de initiatiefnemers betrouwbaar en komen ze afspraken na?

Over de toekomstige bewoners

 • Zijn er genoeg bewoners die mee willen doen aan het initiatief?
 • Komen de toekomstige bewoners in aanmerking voor huurtoeslag?
 • Is er voor een langere periode zekerheid over de verhuur en exploitatie?

Over de woning

 • Kunnen jullie het initiatief realiseren met een betaalbare huur (onder de huurtoeslaggrens)?
 • Voldoet de woning aan de regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen?
 • Is het initiatief, met alle punten uit het Programma van Eisen, te realiseren op de gekozen locatie?
 • Past het Programma van Eisen in het bestemmingsplan? Zo niet, zijn er mogelijkheden om het bestemmingsplan te wijzigen? Werkt de gemeente mee?
 • Voldoet het Programma van Eisen aan de planologische voorschriften en bouwvoorschriften?
 • Is de financiering van de woning rond? Zijn er subsidies voor bijvoorbeeld investeringen in een duurzame woning?
 • Wat zijn de risico’s? Denk aan onzekerheid over bestemmingsplan of vergunningen, mogelijke overschrijding van de kosten, en leegstand. Wat doen jullie om die risico’s zo klein mogelijk te houden?

Over de zorg

 • Kunnen jullie de noodzakelijke en gewenste zorg regelen?
 • Kunnen jullie het initiatief kostendekkend exploiteren als je de zorgkosten meerekent? Meer informatie over deze onderwerpen vind je op de pagina’s over haalbaarheid van de zorg en financiële haalbaarheid.

Knelpunten oplossen

Soms blijkt dat de plannen zoals die er nu liggen, niet haalbaar zijn. Onderzoek dan hoe je de knelpunten kunt oplossen door de plannen aan te passen:

 • Is de woning te duur? Kijk dan waar je kunt besparen in de kosten, of je de huuropbrengsten kunt verhogen, of misschien goedkopere grond kunt vinden.
 • Past niet alles op de gekozen locatie? Kijk dan waar je ruimte kunt besparen, bijvoorbeeld door minder parkeerplaatsen in het plan op te nemen. Sommige wensen moet je misschien opgeven.
 • Is het bestemmingsplan een hindernis? Overleg dan met de gemeente.