Stel een projectplan op

In het projectplan leggen jullie uit waarom jullie het initiatief willen opzetten, voor wie, met wie, hoe en wanneer. Een projectplan komt goed van pas wanneer je in overleg gaat met de gemeente of de woningcorporatie. Vaak moet je ook een projectplan laten zien als je fondsen wilt werven of een ANBI-verklaring aanvraagt.

Een projectplan helpt ook om de noodzakelijke stappen uit te werken en de taken te verdelen. Het projectplan bestaat uit:

  1. Visie
  2. Uitwerking van het plan: hoe ziet het initiatief er straks uit?
  3. Plan van aanpak: welke stappen moeten jullie zetten om daar te komen?

We adviseren om al vroeg in het proces een 1e versie van het projectplan op te stellen. Je kunt op dat moment nog geen details invullen. Waarschijnlijk zijn nog veel zaken onbekend en vragen onbeantwoord.

Stel in deze fase een globaal projectplan op. Werk het projectplan in een latere fase verder uit, als er meer bekend is.

Indeling van het projectplan (voorbeeld)

1. Inleiding

Beschrijf het doel van het document. Je stelt jezelf voor, vertelt iets over de aanleiding van het initiatief. En je stelt een soort leeswijzer op, zodat mensen weten wat ze waar kunnen vinden.

2. Visie

Beschrijf uitgangspunten, kernwaarden, doel, visie op wonen, zorg, dagbesteding, en rollen binnen het initiatief.

Deze punten staan uitgelegd in Beschrijf met elkaar de visie.

3. Organisatie

  • Welke rechtsvorm krijgt het initiatief?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de organisatie?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen?
  • Hoe gaat de organisatie om met conflicten? Zie Een conflict, en dan?

4. Wonen

Hoe ziet de huisvesting er straks uit? Welke eisen stellen jullie aan de woning? Hebben bewoners bijvoorbeeld een eigen badkamer, welke gemeenschappelijke ruimtes zijn er?

Kopen jullie het pand of huren jullie het? Als het een huurpand is: huren de bewoners hun woning of appartement dan van het initiatief of direct van de woningcorporatie?

5. Zorg

Hoe ziet de zorg er straks uit? Hoe is deze georganiseerd?

6. Financiën

Wat zijn de kosten van de organisatie, en wat zijn de inkomsten? Kijk in de Slimme Lijst Alle bedragen bij de hand 2024 voor een overzicht van de pgb bedragen.

Hoe ga je om met risico’s als leegstand? Neem hier ook een investerings- en haalbaarheidsbegroting op.

7. Plan van aanpak

Leg uit welke stappen jullie gaan zetten om het initiatief te realiseren.

Beschrijf onder andere de belangrijkste beslismomenten, de taakverdeling, de kosten, de tijdsinvestering en de subsidies die jullie gaan aanvragen.