Beschrijf met elkaar de visie

Jullie zijn nu formeel een organisatie. Ook hebben jullie een bestuur. Het is tijd om na te denken en afspraken te maken over de visie van jullie initiatief.

Door samen over de visie te praten en die samen te beschrijven, leren jullie elkaar beter kennen. Het resultaat is een visie waar iedereen achter staat. Zijn jullie het een keer niet eens over de te volgen richting? Dan kun je de visie erbij pakken en kijken wat jullie hebben afgesproken.

Onderdelen van de visie

Uitgangspunten

Benoem de belangrijkste uitgangspunten van het initiatief. Bijvoorbeeld:

 • eigen regie in wonen en zorg;
 • ouders en vertegenwoordigers zijn de initiatiefnemers;
 • de bewoners moeten zo gewoon mogelijk kunnen wonen en leven;
 • ouders en vertegenwoordigers hebben naast een individuele verantwoordelijkheid ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze maken niet alleen keuzes in het belang van hun kind, maar ook keuzes die in het belang zijn van de groep als totaal.

De uitgangspunten hebben invloed op hoe jullie de zorg, het wonen, de dagbesteding en vrijetijdsbesteding inrichten.

Kernwaarden

Wat zijn de kernwaarden van het initiatief? Omschrijf deze heel kort, als een soort slagzin. Dat helpt bij het uitwerken van de visie.

Probeer niet compleet te zijn; benoem echt alleen de kern.

Kernwaarden zijn bijvoorbeeld eigen regie, veiligheid, gelijkwaardigheid en participatie. De slagzin kan zijn: Een warm thuis.

Doel en doelgroep

 • Wat is het doel van jullie initiatief?
 • Voor wat voor soort bewoners is het initiatief bedoeld, en voor wie niet?
 • Uit hoeveel bewoners zal de groep bestaan?
 • Hoe is de groep samengesteld?

Visie op zorg

Beschrijf welke zorg en begeleiding bewoners nodig hebben. Beantwoord onder andere deze vragen:

 • Wat is de verhouding tussen de collectieve en individuele zorg?
 • Hoe zelfstandig zijn de bewoners (of juist niet)?
 • Hoe denken jullie over de ontwikkeling van de bewoners?
 • Hoe is het zorgklimaat? Staat bijvoorbeeld een veilige omgeving centraal, is er ruimte voor ontwikkeling naar vermogen?
 • Wat is de eventuele rol van domotica?
 • Hoe is de zorg georganiseerd? Neemt het initiatief zelf zorgverleners in dienst? Zo niet, werken jullie met 1 zorgaanbieder of met verschillende individuele zorgverleners?

Visie op wonen

 • Wat betekent ‘wonen’ voor de bewoners volgens jullie?
 • Welke eisen (materieel en niet-materieel) stellen jullie aan de woning en aan de kamers of appartementen van de bewoners?
 • Welke eisen stellen jullie aan de gemeenschappelijke ruimte(n) en de buitenruimte?
 • Zijn er leefregels? Zo ja, wat zijn daarvan de uitgangspunten?
 • Willen jullie de bewoners in contact brengen met buurtbewoners?
 • Zijn wonen en zorg gescheiden, of niet? Waarom?

Visie op dagbesteding

Let op: Ook werk hoort bij dagbesteding.

 • Wat is het uitgangspunt van de dagbesteding? Wat moet die de bewoners bieden?
 • Gaat het initiatief zelf dagbesteding organiseren? Zo ja, komen er ook deelnemers van buiten het initiatief?
 • Wat voor dagbesteding willen jullie aanbieden?
 • Kunnen bewoners zelf een activiteit kiezen, en is er afwisseling?
 • Gaat het om dagbesteding die kan leiden naar werk?

Visie op vrije tijd

 • Hoe gaan bewoners hun vrije tijd invullen? Kunnen zij dat zelfstandig, of hebben ze daar begeleiding bij nodig?
 • Welke rol heeft de woon- en leefomgeving daarbij? Komt het initiatief bijvoorbeeld in de vertrouwde omgeving te staan, zodat bewoners hun bestaande netwerk behouden?
 • Welke rol kan dat netwerk spelen (zie ook onder rollen)?

Rollen

Rol van bewoners

Willen jullie dat de bewoners zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid dragen en leren om zo zelfstandig mogelijk te zijn? Is het de bedoeling dat bewoners ook leren van elkaar?

Deze keuzes bepalen voor een deel de rol van de begeleiders, maar ook de rol van de ouders.

Rol van ouders

 • Welke inzet van ouders verwachten jullie bij de realisatie van het initiatief?
 • Hoe zijn ouders betrokken bij het initiatief nadat dat gerealiseerd is? Gaat dat verder dan het normale ‘ouder zijn’?
 • Als bewoners zo zelfstandig mogelijk leven, wat vraagt dat dan voor inzet van de ouders?
 • Wat is de verhouding tussen het bestuur van het initiatief en de ouders?
 • Hoe gaan jullie de oudervertegenwoordiging regelen? Komt er bijvoorbeeld een ouderraad?
 • Hoe communiceren de ouders met elkaar?
 • Hoe communiceren de ouders met zorgverleners en met het bestuur?
 • Hoe denken jullie dat ouders aankijken tegen individuele belangen versus gezamenlijke belangen?

Rol van zorgverleners/begeleiders

 • Als bewoners zo zelfstandig mogelijk leven, wat vraagt dat dan voor inzet van de zorgverleners?
 • Welke eisen stellen jullie aan het zorgteam als geheel, bijvoorbeeld aan de manier waarop zij werken en samenwerken?
 • Welke kennis en vaardigheden moeten zorgverleners en begeleiders hebben?
 • Wat is de houding van de zorgverleners tegenover de bewoners en ouders?
 • Hoe kunnen zorgverleners met ouders samenwerken en elkaar informeren?
 • Hoe denken jullie over de relatie tussen zorgverleners en begeleiders en de bewoners? Kan een zorgverlener bijvoorbeeld ook vertrouwenspersoon zijn?

Rol van het sociale netwerk

 • Willen jullie dat bewoners hun bestaande sociale netwerk behouden als ze op hun nieuwe plek wonen?
 • Willen jullie dat bewoners hun sociale netwerk uitbreiden met nieuwe contacten? Hoe?
 • Hoe denken jullie over activiteiten ondernemen met buurtbewoners?

Kwaliteit van leven

Hoe draagt het initiatief bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners? Wat is daarvoor nodig? Denk bijvoorbeeld aan leefomgeving, deskundigheid van zorgverleners en daginvulling.