Handreiking toereikende pgb-tarieven voor gemeenten

In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben wij een praktische handreiking ‘toereikende pgb-tarieven’ ontwikkeld voor gemeenten.

Budgethouders kunnen alleen kwalitatief goede zorg en ondersteuning inkopen als de tarieven hiervoor toereikend zijn. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om toereikende pgb-tarieven vast te stellen. Dit staat ook in de Wmo en Jeugdwet beschreven. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat er landelijk grote verschillen zijn in de pgb-tarieven van gemeenten. En soms zijn de tarieven niet toereikend.  Tijdens het pgb-debat in 2022 zijn hier moties over ingediend in de Tweede Kamer. Minister Helder besloot de moties over te nemen. Deze handreiking is nu het resultaat.

De handreiking geeft duidelijkheid over de opbouw van deze tarieven. Daarbij wordt rekening gehouden met alle onderdelen, zoals de kostencomponenten en de marktwerking. Het gebruik van deze handreiking leidt tot een herkenbare en uniforme werkwijze bij de vaststelling van pgb-tarieven. Dit is een belangrijke stap naar meer transparantie en gelijkheid binnen het pgb-systeem

Wil jij dat ook jouw gemeente gaat werken met deze handreiking? Wijs jouw gemeente er dan op! En vertel je gemeente daarbij waarom om jij vindt dat zij de handreiking zouden moeten gebruiken om tot toereikende tarieven te komen.

Wat vinden wij?

Tijdens het commissiedebat pgb in 2022 heeft de minister moties overgenomen om pgb tarieven in het sociaal domein toereikend te maken. Deze handreiking is wat ons betreft een eerste stap in de goede richting. Als uit evaluatie en signalen blijkt dat dit onvoldoende of niet op een goede manier wordt opgepakt door gemeenten, dan zal er meer nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. In dat geval zullen wij aandringen op meer dwingende maatregelen om tot toereikende tarieven te komen. Wij houden de pgb-tarieven en de signalen van budgethouders daarom goed in de gaten.

Ervaringsverhaal

Lees ook het verhaal van budgethouder Richard Lavalle. Zijn gemeente besloot begin 2021 de pgb-tarieven naar beneden bij te stellen. Het uurtarief zou naar beneden zou gaan van 36 euro naar 26 euro. Een verlaging van bijna 28%. Richard besloot een protestbrief te sturen. Hierin toonde hij met verschillende argumenten aan dat het voorgestelde tarief te laag was. “Met behulp van de informatie op de website van Per Saldo konden we in de brief laten zien hoe een pgb-tarief opgebouwd moet worden.” Daarnaast gaf hij aan dat hij wist dat in andere gemeenten het tarief hoger was. De brief had succes.

Lees het hele verhaal van Richard