Leonie Sazias, Tweede Kamerlid namens 50+, haalt onze brief expliciet aan en benoemt dat de (pgb-)tarieven ontoereikend zijn. De minister reageert hierop door zijn uitspraken van het debat van vorige week (AO Wmo) te herhalen. Namelijk dat er altijd sprake moet zijn van toereikende tarieven, zodat werkgevers fatsoenlijk hun personeel kunnen betalen. Ook herhaald de minister dat tarieven altijd aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Het is de taak van de gemeenteraad om toe te zien op de toereikendheid van de tarieven.

De Kamerleden beginnen hun betoog om aandacht te vragen voor de (grote) tekorten in het sociaal domein. Met name rondom jeugdhulp zijn grote financiële tekorten. Hoe kunnen gemeenten met zulke grote budgettekorten zorgen voor de zorg die kinderen/burgers nodig hebben? Het is daarom belangrijk dat we naar de kwaliteit blijven kijken en niet alleen naar de cijfers. Daarnaast dragen de Kamerleden aan dat we inzichtelijk moeten krijgen hoe de zorg en de kosten zich ontwikkelen.

Afgeschermd

Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden van Per Saldo.