Voorwaarden

Het gaat bij dit wetsvoorstel om degenen die voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt, namelijk langdurig aangewezen zijn op ‘7×24-uur toezicht’ of ‘zorg in de nabijheid’. Op dit moment vallen mensen met een ggz-achtergrond die hier wel aan voldoen onder de Wet maatschappelijke ondersteuningn (Wmo). Dat blijkt in de praktijk vaak niet passend. Zij zijn gebaat bij goede, continue, gespecialiseerde zorg, welke vanuit de Wlz beter kan worden gerealiseerd.

In werking

Na aanvaarding van het wetsvoorstel in Eerste en Tweede Kamer, kan het CIZ in 2020 starten met indiceren. Vervolgens kunnen de doelgroep per 1 januari 2021 de zorg via de Wlz ontvangen.

Overgangsrecht

Voor degenen die op 31 december 2014 een ggz-c-pakket hadden zonder behandeling en die gebruik maken van het vijfjarige overgangsrecht Awbz/Wmo, zou het overgangsrecht in 2020 aflopen. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel én in de Kamerbrief staat dat het overgangsrecht wordt verlengd tot 2021, zodat een soepele overgang kan plaatsvinden van deze groep naar de Wlz.

Raadpleging

Voorafgaande aan de wetswijziging wordt een zogenoemde ‘internetconsultatie’ gehouden. Per Saldo zal als belangenorganisatie de vragen beantwoorden en achtergrondinformatie opsturen. Dat kan overigens iedereen doen die geraakt wordt door dit wetsvoorstel. De consultatie is geopend van 25 juni tot 3 augustus 2018.

Meer informatie