Gezamenlijke inkoop van zorg geen vereiste voor wooninitiatieventoeslag in de Wet langdurige zorg

Moet een wooninitiatief gezamenlijk zorg inkopen om als wooninitiatief te worden erkend? Hierover is discussie geweest. Onlangs heeft een rechtbank bevestigd dat dit geen vereiste is.

Bundeling van pgb’s

Om in aanmerking te komen voor de toeslag wooninitiatieven vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten wooninitiatieven vallen onder de definitie van het begrip ‘wooninitiatief’ uit het Besluit langdurige zorg (Blz). Hierin staat als voorwaarde dat de zorg door bundeling van persoonsgebonden budgetten (pgb) gezamenlijk wordt ingekocht. Over deze voorwaarde bestaat discussie. Sommige zorgkantoren stellen dat de zorg via gezamenlijke inkoop tot stand moet komen. Bij individuele zorgovereenkomsten is volgens deze zorgkantoren geen sprake van gebundelde pgb’s.

Inidividuele overeenkomsten

Per Saldo vindt dat er ook bij individuele zorgovereenkomsten tussen budgethouders met meerdere zorgverleners sprake kan zijn van gebundelde inkoop van zorg. Het is namelijk mogelijk om zorg die aan meerdere bewoners wordt geleverd vast te leggen in individuele zorgovereenkomsten. Dat geeft de individuele budgethouder een beter inzicht in de geleverde zorg. Het begrip ‘bundeling van zorg’ wordt volgens Per Saldo door de zorgkantoren soms te strikt uitgelegd.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dit standpunt te delen. Daarnaast is vanaf 2017 in de vergoedingenlijst opgenomen dat bewoners een rechtstreekse zorgovereenkomst kunnen hebben met de zorgverlener. Recent is deze opvatting door de Rechtbank Overijssel bevestigd. Deze rechtbank heeft in maart 2019 een (ongepubliceerde) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de wooninitiatieventoeslag door het zorgkantoor werd geweigerd, omdat er geen bundeling van zorg zou zijn. De rechtbank heeft bepaald dat het wooninitiatief de toegekende toeslag wooninitiatief kon behouden.