Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met uw stem heeft u invloed op het lokale beleid. Zoals op de wijze waarop uw gemeente omgaat met het pgb. In de ene gemeente hebben burgers geen klagen, in de andere valt nog veel te verbeteren aan de positie van mensen met een pgb. Per Saldo heeft in de aanloop naar de verkiezingen een aantal onderwerpen uitgelicht. Hieronder volgt een samenvatting van onze campagne.

Gemeenten hebben moeite met erkenning positie van budgethouder

De aftrap van de campagne begon met een bericht over de erkenning van de positie van de budgethouder. Nog te vaak horen wij dat mensen niet kunnen kiezen voor een pgb. Daarnaast komt onprettige bejegening vaak voor. Het begint al aan de keukentafel waar budgethouders zich regelmatig moeten verdedigen tegen de volgende opmerkingen van consulenten: ”De gemeente doet niet aan pgb’s”, ”Waarom zorgt u er niet voor dat uw kind zelfstandig wordt?” of ”De buurvrouw wil ook wel voor de zorg voor haar kind betaald worden.’’ We zien dat gemeenten zich vaak niet realiseren hoe ernstig de aandoening is en niet beseffen dat een beperking niet overgaat, maar mensen daar hun leven lang mee te maken hebben.

Onafhankelijke cliëntondersteuning loopt nog niet altijd goed

In het tweede bericht stond de onafhankelijke cliëntondersteuning centraal die in veel gemeenten nog altijd niet goed geregeld is. Wij willen dat onafhankelijke deskundige cliëntondersteuning voor iedereen toegankelijk en vindbaar is. Belangrijk daarbij is dat mensen zelf een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen kiezen.

Toegang tot maatwerk niet beperken

In week 3 ging het over gemeenten die ‘beschikkingsarm’ werken. Dit betekent dat er geen beschikking wordt afgegeven voor de hulp die nodig is, men kan via een algemene voorziening of zorg in natura direct terecht bij een zorgverlener. Per Saldo vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en pleit ervoor dat de toegang tot maatwerk niet beperkt wordt.

Keuzevrijheid voor informele zorgverlener niet beperken

De week daarna belichtten we de inperkingen die gemeenten stellen aan het inkopen van informele zorgverleners. De keuze voor een informele zorgverlener mag niet worden geblokkeerd vanwege het inkomen. Wij zijn van mening dat de best passende zorgverlener (informeel of formeel) met de beste hulp moet kunnen worden ingezet om de gestelde doelen te bereiken.

Informele zorg: maak slim gebruik van pgb op maat

Het vijfde bericht ging over de angst bij gemeenten om geïndiceerde zorg uit te laten voeren door ouders, die uitbetaald worden vanuit het pgb. Het omgekeerde is ook het geval: kinderen die hun ouders verzorgen. Ook van hen wordt vaak verwacht dat ze dit als mantelzorger doen, op vrijwillige basis. Daar kan echter niemand toe gedwongen worden. Verplicht vrijwilligerswerk bestaat immers niet! Ook hier geldt dat de best passende zorgverlener (informeel of formeel) met de beste hulp moet kunnen worden ingezet om de gestelde doelen te bereiken.

Verhuizen met een hulpvraag: niet gemakkelijk!

Begin maart ging het over verhuizen van de ene naar de andere gemeente of binnen de eigen gemeente. Verhuizen vraagt al heel wat organisatie, maar dat ervaren budgethouders niet als het grootste probleem. Wij pleiten voor uniformiteit in wet- en regelgeving zodat bij verhuizingen een warme overdracht mogelijk is voor indicaties/hulpmiddelen en mee te nemen woningaanpassingen.

Maak maatwerk mogelijk door onderwijs-zorgarrangementen

Tenslotte kwamen de onderwijs-zorgarrangementen aan bod. Teveel jongeren stromen onterecht uit naar dagbesteding of andere voorzieningen terwijl er genoeg ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Als jongeren 18 jaar worden, verdwijnen ze meestal helemaal uit beeld bij het onderwijs. Vaak is men niet op de hoogte van wat mogelijk is vanuit gemeenten en onderwijs, zoals maatwerkvoorzieningen/onderwijs-zorgarrangementen.

Oproep Per Saldo: handelen vanuit vertrouwen

De laatste jaren heeft de nadruk rondom het pgb te vaak op fraude gelegen. Budgethouders hebben zelfs tot op de dag van vandaag last van dit negatieve imago. Wij vinden het hoog tijd voor een omslag. Laten we gaan handelen vanuit vertrouwen en niet meer vanuit wantrouwen.

Per Saldo vindt het van groot belang dat een budgethouder en/of vertegenwoordiger goed is ingelicht, goed is voorbereid en toegerust op zijn taak. Goede toerusting verhoogt de weerbaarheid tegen misleiding en fraude met het pgb. Onbedoelde fouten en onrechtmatigheden kunnen worden voorkomen. Wij bieden daarvoor trainingen aan, ter bevordering van kennis en vaardigheden.

Ook geeft Per Saldo voorlichting op maat aan professionals en Workshops Wmo, speciaal voor adviesraden, raadsleden en ambtenaren, waardoor ook zij hun kennis ten opzichte van het pgb kunnen opvijzelen. Per Saldo wil hiermee bereiken dat de nadruk meer en meer komt te liggen op het pgb als ‘geweldig instrument om zorg op maat te organiseren en eigen regie te realiseren’.

Meer informatie

Wilt u weten hoe het in uw gemeente gaat en welke partij het beste bij u aansluit?

  • vul een stemwijzer
  • lees de verschillende verkiezingsprogramma’s
  • volg of lees het verslag van recente verkiezingsdebatten in uw gemeente
  • wat hebben de verschillende partijen de afgelopen raadsperiode aangekaart als het om – het pgb in – de zorg gaat?; dat kunt u nalezen op de website van uw gemeente

We hopen in elk geval dat u 21 maart gaat stemmen. Er zijn meer onderwerpen waarop u uw keuze zult baseren, maar wellicht helpen de pgb-onderwerpen die Per Saldo heeft beschreven u bij het maken van uw definitieve, bewuste keuze!