Er zijn budgethouders die uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Dat kan tot gevolg hebben dat zij hun pgb verliezen, want zorgkantoren mogen onder deze omstandigheden een pgb weigeren en de zorg in natura toekennen. Dat wil zeggen, laten regelen door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Tot nu toe werd deze maatregel toegepast bij thuiswonenden. Budgethouders in een wooninitiatief kregen nog altijd een pgb toegekend, al werd er bij één, ook door het zorgkantoor gecontracteerde zorgverlener zorg ingekocht. Daar lijkt verandering in te komen.

Waar gaat het om?

Destijds in de Awbz was het al mogelijk en nu in de Wlz is dezelfde regel bekrachtigd: zorgkantoren mogen het pgb weigeren indien de zorg uitsluitend wordt ingekocht bij één aanbieder die door het zorgkantoor is gecontracteerd. De laatste tijd horen we dat zorgkantoren deze regel meer en meer strikt gaan toepassen als het gaat om nieuwe bewoners van pgb-wooninitiatieven die met één gecontracteerde zorgaanbieder werken. Het zorgkantoor staat daarmee in haar recht, aan de maatregel valt in feite niet te tornen.

Wat zijn de gevolgen?

Het niet toegekend krijgen van een pgb betekent niet alleen een andere manier van financieren, maar vooral het mogelijke verlies van eigen regie. Veel wooninitiatieven werken met één zorgaanbieder, waarmee afspraken zijn gemaakt. Wanneer met een nieuwe bewoner, die zorg in natura ontvangt, op dezelfde manier gewerkt kan gaan worden en daar wederzijds overeenstemming over is, dan hoeft er geen probleem te zijn. Maar als het wooninitiatief afspraken heeft gemaakt die afwijken van de afspraken die het zorgkantoor met de gecontracteerde zorgaanbieder heeft gemaakt, dan leidt het wel tot problemen. Dan zouden er twee soorten bewoners gaan bestaan: de een met een pgb en eigen regie, de ander met zorg in natura, zonder eigen regie. Een moeilijk werkbare situatie.

Wat kunt u doen?

Als een nieuwe bewoner c.q. een wooninitiatief onvoldoende eigen regie ervaren bij toekenning van zorg in natura, dan kunnen zij hier in eerste instantie over in gesprek gaan met de zorgaanbieder. Wellicht kan deze hen tegemoetkomen. Geef aan wat uw wensen zijn en kijk samen of die met zorg in natura te verwezenlijken zijn. Als blijkt dat u toch meer gebaat bent bij meer eigen regie, die alleen met een pgb is uit te voeren, dan kunt u altijd in gesprek gaan met uw zorgkantoor om de argumenten die u hebt voor toekenning in een pgb, te bespreken.
Verder is het goed te weten dat deze maatregel uitsluitend geldt als er van één gecontracteerde zorgaanbieder gebruik gemaakt wordt. Kopen de bewoners zorg bij meerdere zorgaanbieders in – denk bijvoorbeeld aan dagbesteding bij een andere zorginstelling, huishoudelijke hulp of begeleiding tijdens vakantie – dan wordt alle zorg, als de bewoner dat wil, toegekend in een pgb.

Uw vragen

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze advieslijn. Voor meer advies en ondersteuning is er voor leden de ledenlijn. Nog geen lid? Lees meer over het lidmaatschap.

Wat doet Per Saldo?

Per Saldo wil weten hoe groot dit probleem is om indien nodig, collectief voor de belangen van budgethouders op te kunnen komen. Herkent u het bovenstaande als een probleem, laat het ons weten.

Deel uw ervaring

Woont u of wilt u gaan wonen in een wooninitiatief en kent het zorgkantoor geen pgb-Wlz toe omdat er sprake is van één gecontracteerde zorgaanbieder?
Of bent u zelf een wooninitiatief en ervaart u problemen?
Beantwoord dan de volgende vragen en stuur deze op naar Per Saldo.

  • Geeft het niet toekennen van een pgb problemen bij het regelen van uw zorg in het wooninitiatief?
    Zo ja, welke problemen?
    Zo nee, hoe heeft u het opgelost?
  • Geeft het niet toekennen van een pgb problemen bij het regelen van de zorg in uw wooninitiatief?
    Zo ja, welke problemen?
    Zo nee, hoe heeft u het opgelost?

Stuur uw bericht voor 15 oktober 2017 naar Per Saldo met als onderwerp: ‘Geen pgb-Wlz bij inkoop zorg bij één zorgaanbieder’. Hartelijk dank alvast, we stellen u bij nieuws over dit onderwerp op de hoogte.