Geen aandacht voor het pgb in Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie is onlangs gepresenteerd. Wij zijn teleurgesteld dat er niks over het persoonsgebonden budget (pgb) in dit akkoord staat. Want deze 4 partijen hebben wel hun visie op het pgb gedeeld, in hun verkiezingsprogramma, in ons magazine EigenWijs of op onze website. Mensen met een levenslange beperking of ziekte worden in het hele stuk nauwelijks genoemd, terwijl juist zij in een kwetsbare positie verkeren.

Eigen regie

Het pgb is het instrument om de eigen regie te kunnen voeren over je zorg en ondersteuning. Hiermee kan je zelf bepalen wie jouw zorg levert en wanneer, waar en hoe de zorg wordt geleverd. Mensen met een levenslange beperking of ziekte hebben dit nodig om te functioneren en te participeren in de samenleving. Dit is een belangrijk uitgangspunt van het VN-Verdrag handicap.

Bezuiniging op subsidies

Verder maken we ons, net als andere cliëntorganisaties, grote zorgen over de aangekondigde bezuiniging van één miljard op subsidies aan belangenorganisaties. In een tijd waarin kwetsbare mensen financieel moeilijk rond kunnen komen, en daardoor niet in staat zijn om lid te zijn van een belangenorganisatie, nemen de inkomsten uit lidmaatschappen af en zijn subsidies van groot belang voor deze organisaties.

Onze inzet

Wij hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om het pgb onder de aandacht te brengen en om nieuwe Kamerleden bij te praten over het pgb. We hebben een brief gestuurd naar de informateur en input gegeven aan de formerende partijen. Ook zijn we al bij verschillende partijen op werkbezoek geweest en nodigen we de komende maanden de andere partijen uit voor een werkbezoek bij Per Saldo.

Meerjarenbeleidsplan Per Saldo

Per Saldo heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld. Hierin geven we een overzicht van onze inzet van de afgelopen jaren in de actielijnen pgb, de huidige stand van zaken rondom diverse pgb-onderwerpen, en onze toekomstvisie. We hebben dit plan gedeeld met alle Kamerleden en personen die betrokken zijn bij de formatie. Wij werken er dus hard aan dat er nog een aanpassing of uitbreiding komt van het hoofdlijnenakkoord en dat het pgb, en de punten die wij in het meerjarenplan benoemen, daar een plek in krijgen.