Geboden antwoorden helpen te weinig

Hoe gaan we met elkaar voorkomen dat een grote groep kwetsbare mensen met of zonder coronavirus gebruik moet gaan maken van acute zorg? Geef budgethouders ruimte om binnen de bijzondere situatie maatregelen te treffen om deze tijd door te komen. Dus stel geld beschikbaar om tijdelijk andere zorg te kunnen regelen, laat mensen achteraf verantwoorden, geef een beperkte zeer kwetsbare groep recht op beschermingsmaterialen en zorg dat de extra druk door gesloten scholen, dagbesteding en andere ondersteuning binnen gezinnen opgevangen kan worden.

De antwoorden van het ministerie van VWS bieden deze ruimte nog niet. Ook al werkt iedereen bij het ministerie van VWS met man en macht er is meer nodig. Geef de budgethouder nu echt de eigen regie en verantwoordelijkheid om de maatregelen te kunnen treffen die nodig zijn om zichzelf en hun omgeving te beschermen.

We begrijpen dat de eerste aandacht uitgaat naar de ziekenhuizen. En dat bij oplossingen landelijke richtlijnen en adviezen als eerste moeten worden gevolgd. Maar ook de budgethouder thuis wil en moet zichzelf, naasten en zijn zorgverleners kunnen beschermen.

Hieronder lees je de antwoorden van het ministerie van VWS op een deel van onze dringende vragen. De antwoorden zijn op punten nog te vrijblijvend. Per vraag lees je onze reactie die al in het bezit is van VWS.

Vragen pgb en coronavirus en antwoorden van VWS

Hierbij een overzicht met vragen die leven bij budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders. Wij hebben veel vragen ontvangen, over vergelijkbare onderwerpen. Deze zijn in dit document geclusterd. Vragen van toepassing op specifieke zorgsituaties, kunnen wij niet beantwoorden. Wij adviseren contact op te nemen met de zorgaanbieder, budgetverstrekker of SVB in het geval van acute (betalings)problemen.

Algemeen

Voor budgethouders en hun zorgverleners gelden dezelfde hygiënemaatregelen als voor alle andere mensen die werkzaam zijn in de zorg. Dat betekent: geen handen schudden, regelmatig de handen wassen, hoesten in de elleboog en papieren zakdoekjes éénmalig gebruiken.

Vragen
Wanneer moet de zorgverlener thuisblijven?

De zorgverlener blijft thuis:

  • Bij verkoudheid en/of hoesten én koorts. Alleen verkoudheid en/of hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.
  • Bij koorts hoger dan 38 graden.

Wanneer kan de zorgverlener weer aan het werk?
Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts meer hebt.

Ik heb verkoudheidsklachten en/of koorts en zorg nodig. Wat moet ik doen?

Bel uw zorgverlener direct op als u klachten heeft. Vertel aan uw contactpersoon welke klachten u heeft. Uw zorgverlener kan dan voorzorgsmaatregelen nemen en zo nodig beschermende kleding (mondkapje, handschoenen, e.d.) te dragen. Hiervoor heeft het RIVM-richtlijnen opgesteld.

Ik ben positief getest op het coronavirus, kan ik nu geen zorg krijgen?

Bel uw zorgverlener direct op en vertel dat u het coronavirus heeft. Bespreek met uw zorgverlener of de benodigde zorg en ondersteuning op een later moment kan plaatsvinden. Kan de ondersteuning niet worden uitgesteld, dan kan uw zorgverlener gepaste voorzorgsmaatregelen nemen door beschermende kleding (mondkapje, handschoenen, e.d.) te dragen.

Kijk voor meer informatie op website van het RIVM of Rijksoverheid.

Beschermende materialen voor zorgverleners en budgethouders

Het ministerie van VWS krijgt verschillende vragen binnen over persoonlijke beschermende materialen (PBM) voor pgb-budgethouders en zorgverleners. Bijvoorbeeld wanneer deze te gebruiken en waar ze te krijgen zijn. PBM zijn bestemd en noodzakelijk voor de zorgverlener als de budgethouder zelf (mogelijk) besmet is met het coronavirus of als de zorgverlener aan het hoesten is. Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen hiervoor opgesteld.

Deze richtlijnen zijn opgesteld vanwege de beperkte beschikbaarheid van beschermende middelen. Het verzoek is het gebruik toe te passen volgens de richtlijnen. Dit is een algemene richtlijn. Deze wordt nog uitgewerkt per sector.

Zie Algemene richtlijn Gebruik Persoonlijke beschermende materialen buiten ziekenhuis (PBM) hieronder

Zie www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis

Vragen
Wie moet voor beschermende kleding zorgen? Budgethouder of zorgverlener?

In de huidige situatie is het een praktische werkwijze dat de zorgverlener, indien noodzakelijk, voor de beschermende kleding zorgt. De zorgverlener kan volgens de richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis’ de beschermende kleding voor zichzelf regelen. Zorgverleners die volgens deze richtlijn beschermende kleding zouden moeten dragen en deze zelf niet hebben, kunnen contact opnemen met zijn of haar regio-coördinator. Vanwege de schaarste aan deze middelen is dit centraal georganiseerd. De schaarste houdt ook in dat de middelen misschien niet direct voor iedereen beschikbaar zijn.

BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE:

Het ministerie van VWS heeft ons laten weten  vandaag, woensdag 25 maart 2020, alle coördinatoren nogmaals gemaild en laten weten dat het ook voor de zorgverleners van budgethouders mogelijk is materialen te bestellen. VWS wil graag weten of dit is gelukt. Laat via Per Saldo, [email protected], weten.

Zie voor het overzicht van regio-coördinatoren: ggdghor.nl

Zie Algemene richtlijn Gebruik Persoonlijke beschermende materialen buiten ziekenhuis (PBM) (hieronder)

Welke beschermingsmaatregelen moeten zorgverleners nemen?

De overheid heeft voor zorgmedewerkers een richtlijn ‘Persoonlijke Beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis’ opgesteld. Daarin staat in welke situaties zorgverleners beschermingsmaatregelen moeten nemen. Deze richtlijn kunnen zorgverleners ook volgen bij het verlenen van zorg en ondersteuning aan budgethouders.

Zie Algemene richtlijn Gebruik Persoonlijke beschermende materialen buiten ziekenhuis (PBM) (hieronder)

Onze reactie

Financiële vragen

De budgethouder is ziek (corona). Moet de zorgverlener met een vast contract en vaste uren worden doorbetaald?

Vooralsnog is de bestaande wet- en regelgeving van kracht. Dit betekent dat – afhankelijk van het soort zorgovereenkomst – de zorgverlener moet worden doorbetaald, ongeacht of de zorgverlener komt werken of niet. Neem hiervoor contact op met de SVB.

Als de budgethouder ziek is, heeft hij nog steeds zorg nodig. De zorgverlener wordt geacht de hygiënemaatregelen daarbij in acht te nemen.

Onze reactie

Moet ik mijn zorgverlener doorbetalen als zorgverlener niet ziek is maar niet wil komen omdat een gezinslid verkouden is?

Als een gezinslid van de budgethouder (of van de zorgverlener) ziek is, kan de zorgverlener gewoon de zorg verlenen. Uiteraard moet de zorg geleverd worden volgens de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Dat betekent: geen handen schudden, regelmatig de handen wassen, hoesten in de elleboog en papieren zakdoekjes éénmalig gebruiken. Het kabinet heeft alle zorgverleners opgeroepen om aan het werk te blijven. Dat geldt ook voor pgb-zorgverleners. Mocht u er samen niet uitkomen, neem dan contact op met uw budgetverstrekker.

Als uw zorgverlener het werk weigert te doen, kunt u in het uiterste geval op zoek gaan naar een vervangende zorgverlener. U hoeft uw zorgverlener in dit geval niet te betalen voor de niet-geleverde zorg.Mijn zorgaanbieder is gesloten. Kan ik als budgethouder de zorg thuis regelen?

De zorg moet doorgaan. Ga hierover in gesprek met uw budgetverstrekker.

Het kan betekenen dat u zorg aan huis krijgt geleverd. Hiervoor kunt u zorgovereenkomsten sluiten met zorgverleners die de zorg thuis leveren. Het kan ook zo zijn dat de budgetverstrekker tijdelijk vervanging zoekt om de afgesproken zorg- en ondersteuning te leveren. U kunt deze zorg betalen vanuit uw pgb.

Onze reactie

Mag ik mijn dagbesteding in natura omzetten in pgb?

Neem hiervoor eerst contact op met uw budgetverstrekker. Veel organisaties die dagbesteding bieden zijn momenteel gesloten, vanwege de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt voor Zorg in Natura én voor dagbestedingen die gefinancierd worden met pgb’s.

Onze reactie

Hoe kan ik documenten laten ondertekenen, nu instellingen gesloten zijn voor bezoek?

Bel met de zorgaanbieder om afspraken te maken over hoe u documenten kunt ondertekenen. Misschien kunt u stukken via de post ontvangen en ondertekenen, of kunt u documenten mailen met een digitale handtekening.

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik doen?

De bestaande regels zijn van toepassing, zie svb.nl.

Is er een arbeidsovereenkomst met de zorgverlener afgesloten? Dan betaalt de SVB het loon door aan de zorgverlener en regelt de budgethouder zelf vervangende zorg. Dit valt binnen het pgb. De budgethouder heeft immers nog steeds zorg nodig. Als dit niet lukt, neem dan contact op met uw budgetverstrekker.

Onze reactie

Kan de budgetverstrekker helpen bij het vinden van vervangende zorg?

Ja. Als u problemen heeft met het organiseren van uw zorg en ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met uw budgetverstrekker.

Onze reactie

Hoe moet vervangende zorg geregeld en betaald worden?

Neem met vragen over vervangende zorg contact op met uw budgetverstrekker. Uw budgetverstrekker kan u helpen de zorg door te laten gaan.

Onze reactie

Informele zorg

Kan ik de uren voor dagbesteding omzetten naar informele zorg thuis?

Onder bepaalde voorwaarden en in overleg met de zorgaanbieder of zorgverlener is dit mogelijk. Neem hierbij ook altijd even contact op met de budgetverstrekker.

Het uitgangspunt is dat de aanbieder of zorgverlener samen met de cliënt en zijn/haar omgeving vaststelt of een alternatief voor de gesloten dagbesteding noodzakelijk is. Zo ja, kijk dan samen naar de mogelijkheden.

Als de dagbesteding via een pgb wordt betaald, kan tijdelijk voor een andere zorgverlener worden gekozen. Houd hierbij altijd rekening met de hygiënemaatregelen van het RIVM. Bij de afweging voor alternatieve ondersteuning moeten de risico’s voor cliënt en ondersteuner worden meegenomen.

Onze reactie

Mag ik mijn kinderen inzetten voor de zorg thuis?

Deze crisissituatie vraagt van alle Nederlanders extra naar elkaar om te kijken en ondersteuning te geven aan naasten, buren en omgeving. Dat betekent ook dat thuiswonende kinderen onbetaald wat extra werk kunnen doen in en rond het huis.

Als u uw familieleden wilt betalen met een pgb, neem dan eerst contact op met uw budgetverstrekker. U moet dan een zorgovereenkomst opstellen met uw familieleden. Belangrijk daarbij is dat de zorgverlener in de overeenkomst ouder moet zijn dan 15 jaar. Daarnaast gelden nog een aantal andere regels.

Zie voor meer informatie: svb.nl en op rijksoverheid.nl.

Onze reactie

Contract/overeenkomst

Ik mag mijn pgb volgens de overeenkomst alleen inzetten op school. Mag ik mijn zorgverlener nu ook thuis laten komen?

Ja. Aangezien de scholen gesloten zijn en onderwijs thuis plaatsvindt, kunt u ondersteuning aan huis laten komen. Maak hierover goede afspraken met uw zorgverlener én breng de verstrekker hiervan op de hoogte.

Het contract van mijn nieuwe zorgverlener is nog niet geaccordeerd door de verstrekker. Kan ik de zorgverlener wel alvast inzetten en mag ik dan deze uren declareren?

In principe geldt dat declareren alleen mogelijk is als de zorgovereenkomst is goedgekeurd door het zorgkantoor. Als de zorg nodig is voor uw primaire levensbehoefte en u niet kunt wachten op goedkeuring, kunt u de zorg alvast inzetten. Het ministerie van VWS is momenteel in gesprek met de SVB en met verstrekkers om het proces van goedkeuren van zorgovereenkomsten in de huidige situatie te versnellen.

Worden nieuwe contracten van (vervangende) zorgverleners sneller geaccordeerd door de SVB en de verstrekkers?

Het ministerie van VWS is in gesprek met de SVB en met verstrekkers om het proces van goedkeuren van zorgovereenkomsten te versnellen tijdens deze crisis.

Onze reactie

Vervoer

De dagbesteding is nog open, maar het vervoer ernaartoe is stopgezet. Wat nu?

Het vervoer zal om veiligheidsredenen zijn stopgezet, namelijk om zoveel mogelijk besmetting met het coronavirus te voorkomen van cliënten en van hulpverleners (vrijwilligers en professionals). Probeer samen met de vervoerder een alternatief te vinden.

Deze crisissituatie vraagt van alle Nederlanders extra naar elkaar om te kijken en ondersteuning te geven aan naasten, buren en omgeving. Vraag daarom ook rond in uw netwerk of er mensen zijn die u kunnen helpen met het vervoer. Lukt het u niet om een alternatief te organiseren, neem dan contact op met uw verstrekker.

Onze reactie

Tot slot

We begrijpen dat je veel vragen hebt. Die krijgen we ook via sociale media. Het is voor ons niet mogelijk om op elk bericht op de sociale media te reageren. Volg de richtlijnen, adviezen en antwoorden van het RIVM en VWS. Kijk ook in onze slimme lijst Pgb en corona. Kom je er niet uit en heb je een vraag over het pgb stuur deze dan naar [email protected]. Of bel ons en spreek het antwoordapparaat in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Ook je MEE, Cliëntondersteuning plus of je eigen cliëntondersteuner, gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kan je helpen met oplossingen.