Deze week moeten de betalingsproblemen van zorgverleners zijn opgelost. Dat is de deadline waar de Tweede Kamer de staatssecretaris aan zal houden in het debat dat volgende week woensdag volgt. Bij Per Saldo zien we nog elke dag meldingen binnenkomen van budgethouders met problemen. Het aantal wordt minder, maar elk probleem is er één te veel.

Wij volgen ons eigen strijdplan: vooralsnog moet alles gericht zijn op juiste uitbetaling en herstelacties, zodat bij elke budgethouder alles klopt. Daarna moet er gekeken worden naar het huidige systeem, want zo werkt het niet.

En er is meer dan alleen het trekkingsrecht. Goed nieuws voor logeeropvang in de Wlz: toelating tot de Wtzi als voorwaarde is vervallen! En het maximum tarief van € 20 voor informele zorgverleners in de Zvw is uitgesteld tot 1 januari 2016.

Trekkingsrecht: wat doet Per Saldo?

We steken ongelooflijk veel tijd in het voor elkaar krijgen van een goed systeem, met vooralsnog maar één doel: uitbetaling aan zorgverleners, zodat budgethouders hun zorg houden. Dat moet eerst geregeld zijn, niet voor 70%, maar voor 100%, voor iedereen.

Dat we hier met een klein team zo hard aan werken is niet altijd zichtbaar: met wie we op welke manier samenwerken, hoe kritisch we zijn, over welke gegevens we beschikken om onze strategie te bepalen. Uit dat laatste kunnen we opmaken dat het vooruitgaat, al merkt nog niet iedereen daar wat van. Dat klopt, want het is ook nog niet op orde. Uit de wanhopige verhalen die we elke dag horen, blijkt vooral ook één ding: u wordt slecht geïnformeerd. Ook daar zitten we voortdurend achteraan, want niet Per Saldo, maar de SVB moet u als uitvoerende instantie informeren over de stand van zaken. Waarschijnlijk heeft u deze week de eerste informatiebrief over het oplossen van de problemen op de mat gekregen.

Hoe verder?

De Tweede Kamer heeft twee deadlines gesteld. Als eerste 15 mei, waarop alle zorgverleners uitbetaald moeten zijn. Die deadline nadert snel, dus het moet nu wel heel gauw goed komen. Het was al voorzien dat op 15 mei nog niet alle problemen rondom het trekkingsrecht opgelost zouden zijn, vandaar dat er een plan is gemaakt voor herstelacties. Die moeten op 15 juli zijn afgerond, zegt de Kamer. Dat is ook een belangrijke datum voor ons. Dan moet alles kloppen: toekenning, geaccordeerde zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen (Wlz), herstel van foute betalingen. Eerst alle problemen oplossen, dat vinden we ontzettend belangrijk en dan kijken hoe het verder moet.

Eenvoudiger

Want is het trekkingsrecht op deze manier te doen? Voor ons is wel duidelijk dat het proces veel te ingewikkeld is geworden. Het moet veel eenvoudiger, met een systeem dat in dienst staat van de budgethouder. Dat roepen we al vanaf het begin, maar daarin zijn we tot nu toe onvoldoende gehoord. Daar lijkt verandering in te komen, zeker nu de ketenregisseurs aan het werk zijn gegaan.

Aanleveren gegevens

De ketenregisseurs Andrée van Es en Marcel van Gastel hebben zich inmiddels ingewerkt en komen binnenkort met hun eerste rapportage. Ze getuigen van een frisse kijk. Ik zie ze met verbazing reageren over alles wat er mis is gegaan. Ze zien dat de uitbetalingen stokken op het ontbreken van informatie van gemeenten en zorgkantoren. Die zijn nu in de alarmstand gezet en hebben eindelijk door dat het ongelooflijk menens is. Dit werkt in ons voordeel. Zaken die al lang geregeld hadden moeten zijn, waar we erg achteraan hebben gezeten maar die nooit konden worden uitgevoerd, kunnen nu ineens wel.

Zo gaat het mogelijk gemaakt worden dat er binnen afzienbare tijd niet alleen in een uurtarief, maar ook in dagdelen en in etmalen gedeclareerd kan gaan worden. Wat hebben we hier al lang op gehamerd, tot vervelends toe. En nog zo één: gemeenten hebben hun maximale tarieven doorgegeven aan de SVB. Voor budgethouders met overgangsrecht gelden die in 2015 niet. Gemeenten moeten nu zo snel mogelijk de juiste informatie doorgeven, waardoor de betalingen niet meer blokkeren. Ook zo’n punt dat erg in het belang is van een groot deel van onze achterban, dat we al zo lang aanzwengelen en dat nu wél gebeurt.

Wat wil Per Saldo?

Zoals ik al zei, voor ons is duidelijk dat het proces te ingewikkeld is geworden. Het hele systeem is gaandeweg, naast sec uitbetaling aan zorgverleners, ook hele andere doelen gaan dienen. Dat moet anders, eenvoudiger, vanaf de aanmelding tot en met de uitvoering van het trekkingsrecht. Ik zal nog niet in alle details treden, maar onze gedachten hierover liggen klaar, inclusief een plan van eisen wat betreft het digitale trekkingsrechtsysteem. Minder regels, minder onnodige goedkeuringsmomenten, voldoende eigen regie, inclusief een goed en inzichtelijk functionerend MijnPGB.

Gemak

Trekkingsrecht moet een gemak zijn voor de budgethouder: zorg wordt vooraf goedgekeurd, geen verantwoording en onaangename verrassingen achteraf. Alles meer gericht op het karakter van het pgb. Budgethouders moeten weer grip krijgen op hun eigen handelen. Dat is wat er nu ontbreekt en dat baart ons allemaal veel zorgen! Maar u kunt op ons rekenen, we blijven strijden tot we ons doel hebben bereikt. Dat doen we niet alleen wat betreft het trekkingsrecht, maar op alle voor ons knellende maatregelen.

Wlz: toelating Wtzi afgeschaft

In het debat van 30 april 2015 heeft de staatssecretaris in een Tweede Kamerdebat gezegd dat de eis aan zorgaanbieders van logeer- en vakantieopvang in de Wlz, om eerst toegelaten te worden tot de Wet toelating zorginstelling (Wtzi), met directe ingang vervalt. Dat is goed nieuws: uw zorgaanbieder hoeft dus niet meer toegelaten te worden, u hoeft geen aanvraag meer te doen.

Eind vorig jaar werd ons dit in een laat stadium meegedeeld. We zijn er toen direct tegenin gegaan. Het bleek nog een hele klus om de maatregel uit de regeling te krijgen. Gelukkig hebben we het ministerie weten te overtuigen, mede dankzij budgethouders en zorgaanbieders. U reageerde op onze oproep uw ervaring met aanmelden voor de Wtzi te delen. VWS heeft met zorgaanbieders en budgethouders gesproken. Al met al hebben alle achtergrondverhalen een belangrijke bijdrage geleverd aan het recente besluit.

Dank iedereen!
Wij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt: u heeft als (gebruiker van) de parels in de zorg laten zien waarom kleinschalige, particuliere initiatieven van grote waarde zijn en niet verloren mogen gaan door onnodige regelgeving. Met deze eis liep het voortbestaan van veel initiatieven gevaar, terwijl VWS er niet mee bereikte wat zij ermee beoogde: ongewenst gebruik. Men denkt daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van verre reizen buiten Europa, ingekocht vanuit de functie kortdurend verblijf. Dat gaat niet meer vanaf 2015. (Zie Artikel 5.18, eerste lid, onderdeel h, Rlz:
‘Bij de verlening van het pgb-Wlz worden de verzekerde in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd: de verzekerde besteedt het pgb niet aan logeeropvang buiten de Europese Unie’)

Wanneer wel/niet kortdurend verblijf

Voor zorgkantoren komt er nu nog een beschrijving hoe zij vakantie- en logeeropvang moeten beoordelen. Natuurlijk kunt u nog altijd een verre reis maken. De reis betaalt u zelf en de begeleiding en verzorging die u normaal gesproken nodig hebt kunt u inkopen met uw pgb. Daarin blijven de regels ongewijzigd.

Zvw: € 20-tarief informele zorg uitgesteld

In onze gesprekken met de zorgverzekeraars stond dit punt steeds hoog op de agenda. Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat het maximale tarief voor informele zorgverleners zou worden uitgesteld. 1 mei was de eerste deadline, wij vroegen om uitstel. Mooi dat dit nu uiterlijk 1 januari 2016 is geworden. Dat betekent dat er voor budgethouders die in 2014 in de Awbz hun eigen tarief hebben vastgesteld, voorlopig nog niets verandert. De maatregel gaat uiterlijk in op 1 januari 2016 of op het moment dat de wettelijke verankering van het pgb in de Zvw eerder is geregeld: dan gaat deze maatregel op dat moment in.

Eerder meldden we dat budgethouders met een lopende indicatie, die dit jaar op initiatief van de zorgverzekeraar een herindicatie krijgen, nog niet het informele tarief zouden hoeven hanteren. Dat blijkt bij nader inzien nog maar de vraag. We zijn er hard mee bezig om dit voor elkaar te krijgen.

Definitie

Wij hebben aangedrongen hier eerst eens goed naar te gaan kijken. Is de hoogte van het bedrag toereikend voor zorgverleners die beroepsmatig zorg verlenen? En erg belangrijk: wat is de definitie van informele en formele zorg? Ik vind het erg positief dat daar nu de tijd voor wordt genomen.

Wij zijn het met de huidige definitie niet eens. Die zegt: informeel is familie en niet BIG geregistreerden, formeel zijn zzp’ers en instellingen. Daarmee wordt geen rekening gehouden met zorgverleners met een uitstekende staat van dienst met of zonder passende opleiding, maar niet BIG-geregistreerd. Dit is erg ongewenst voor budgethouders die hun eigen zorgverleners willen kiezen en zelf de vergoeding willen vaststellen. Daarnaast worden zorgverleners die zich als zzp’er hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zonder meer als formele zorgaanbieder gezien. Daarin schuilt een ongelijkheid, want dit zegt niets over de geschiktheid van de betreffende zzp’er.

We zijn daarom erg blij dat dit nu nader wordt onderzocht en onderbouwd. Met een goede definitie in de Zvw, kunnen uiteindelijk ook mensen in de Wlz, Wmo en Jeugdwet gebaat zijn. Per Saldo gaat tenslotte voor één regime, een zo gelijk mogelijke regeling in alle wetten!

 

Aline