Alle voorbereidingen voor het trekkingsrecht zijn voor 1 januari 2015 niet afgerond, dat is wel duidelijk, maar alle betrokken instanties zijn erop gericht de zorgverlener in elk geval uit te betalen. Als dat maar gebeurt! Lees hierover verderop. Voor mij is een vakantieweek aangebroken. Maar voordat ik vertrek, moeten me nog een paar belangrijke punten van het hart!

Niemand had er eigenlijk rekening mee gehouden dat de wetswijziging Zvw niet door de Eerste Kamer zou komen. Voor het pgb heeft het echter geen directe gevolgen.De pgb-reglementen zijn door zorgverzekeraars vastgesteld en het pgb is als keuzemogelijkheid in de polissen opgenomen. Het pgb in de Zvw gaat daardoor wel gewoon door. Punt van zorg is de datum waarop het tarief voor informele zorgverleners ingaat. Per Saldo heeft om uitstel tot 1 mei gevraagd. We gaan er vanuit dat dit zo blijft. Houdt u voor de zekerheid het nieuws op pgb.nl in de gaten.

Toelating Wtzi nog niet van de baan

Begin vorige week had ik overleg op het ministerie, dit keer met drie ambtenaren, over de eis aan kleinschalige zorgaanbieders, zzp’ers, particulieren die logeren of vakantieopvang bieden, om toegelaten te worden bij de Wet toelating zorginstelling (Wtzi). Helaas, onze lobby heeft er nog niet toe geleid dat deze verplichting wordt geschrapt. De juridisch voorwaarden aansluitend bij onze behoefte worden nu bestudeerd door een jurist en ik kreeg afgelopen vrijdag bericht van VWS dat er nu toch breder naar gekeken gaat worden.

Ondertussen leeft op VWS denk ik nog steeds de gedachte dat toelating krijgen een fluitje van een cent is en een Raad van Toezicht duidt op goede kwaliteit. Ik vind dat erg jammer. Om te laten zien dat deze maatregel niet werkt, hebben we inmiddels een oproep op onze website gedaan aan de betrokken zorgaanbieders, om toelating aan te vragen en knelpunten die zij daarbij ondervinden bij Per Saldo te melden.

Schijnzekerheid

Ik kon het weer niet laten een eigen klein onderzoekje in te stellen en belde met het CIBG. Dit is de afkorting voor oorspronkelijk het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, maar die betekenis is niet meer ladingdekkend, ze doen meer. De aanvraag voor toelating in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) komt bij hen binnen. Ik vroeg de man, wiens naam ik noteerde, of de informatie die wordt opgegeven bij de aanvraag tot toelating wordt getoetst. Wordt er bijvoorbeeld onderzocht of de instelling een beschermende woonomgeving biedt, een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor kortdurend verblijf. “Nee”, zei de overigens aardige man, “daar kijken we niet naar.” Oh, en als mijn kind een mooie vakantiereis naar het verre buitenland maakt, mag dat als dit niet ter ontlasting van het thuisfront is, controleert u dat? Kijkt u of de kwaliteit van zorg aan voorwaarden voldoet. “Daar gaan wij allemaal niet over”, was het antwoord. Deze reactie gaf mij de stellige indruk dat de verwachtingen die VWS heeft van toelating, in de praktijk niet worden waargemaakt en hiermee hooguit een schijnzekerheid wordt gecreëerd.

Blijven vechten

Dan moeten we dus gaan aantonen dat deze maatregel voor kleine organisaties niet te doen is en bovendien zijn doel voorbijschiet. Heel goede initiatieven dreigen hierdoor te verdwijnen of hebben de moed al opgegeven. Hen wil ik vragen: blijf vechten voor het doel waar je voor staat! Goed aanbod mag niet verloren gaan, gezinnen houden het zo vol.

Oproep: aanbieders logeren en vakantieopvang, meld u bij de Wtzi

Bent u budgethouder en maakt u gebruik van een particulier of kleinschalig logeerhuis? Wijs op de oproep op www.pgb.nl. Bent u zelf een zorgaanbieder van logeren en/of vakantieopvang, meldt u zich aan voor de Wtzi en meld de knelpunten die u daarbij ondervindt bij Per Saldo. Kleine organisaties lijken nog onvoldoende in de gaten te hebben welk gevaar dreigt. Laat ze in actie komen. Daarom betrekken we de brancheorganisaties hier ook bij.

We roepen hen op niet te proberen aan de verplichtingen die gesteld worden te gaan voldoen. Juist niet. Door aan te geven niet te kunnen voldoen aan bepaalde eisen, komen de knelpunten vanzelf bovendrijven.

Nog niets gehoord van uw zorgverzekeraar?

Zorgelijk is dat 1000 mensen tot nu toe nog altijd niets hebben gehoord van hun zorgverzekeraar. Het zijn de mensen die tot de ‘vergeten groep’ behoren en die niet kiezen voor de Wlz maar voor de Zvw. Ik vind dat dit niet kan! Behoort u tot deze groep, bel uw zorgverzekeraar en eis opheldering. U moet nu toch echt weten wat u te wachten staat. Welk budget krijgt u, onder welke voorwaarden, met welk tarief, zodat u uw maatregelen kunt nemen. U kunt nu niet meer wachten op informatie, die naar ik verwacht niet voor de kerst bij u aankomt, omdat uw gegevens pas deze week zijn doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar: kijk goed wat bij u past

Op onze website leest u welke voorwaarden zorgverzekeraars stellen aan het pgb, welke tarieven er worden gehanteerd, of zij u goed en duidelijk informeren, of u bestedingsvrijheid hebt, dat wil zeggen: of u functies met elkaar mag uitwisselen, zoals u nu gewend bent in de Awbz. De informatie daarover vullen we aan zodra we meer weten. U vindt de vergelijkingen op pgb.nl.

Grote verschillen in tarieven

Met de tarieven is iets geks aan de hand. In de eerste plaats heeft de staatssecretaris een aantal keren geschreven dat er geen korting op verpleging mag komen. Toch is er een verzekeraar die dat wél doet. Heel raar.
En wat te denken van de grote verschillen tussen tarieven voor bestaande en voor nieuwe budgethouders in 2015. Hoe heeft dat zo kunnen ontstaan? Dat is niet uit te leggen. Bij navraag blijkt er geen directe reden voor te zijn. Het vaststellen van het tarief is niet goed gekoppeld met het huidige tarief dat geldt binnen de Awbz. Vandaar het grote verschil bij de meeste verzekeraars. Er zijn er ook die het nieuwe tarief wel hebben afgestemd op het huidige tarief. Bij deze verzekeraars vindt geen korting plaats, maar geldt een relatief lager tarief voor nieuwe instromers.
Voor ons zijn deze verschillen natuurlijk niet acceptabel, het staat op ons knelpuntenlijstje!

Kies bewust voor uw zorgverzekeraar

Wat ik u wil aanraden is: ga als u in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgt naar een ander, als die pgb-vriendelijker is dan uw huidige. Dat kan probleemloos als het de basisverzekering betreft. Geeft overstappen samen met de aanvullende verzekering problemen, blijf dan aanvullend verzekerd bij uw oude zorgverzekeraar. Nog één tip: zeg uw oude verzekering nooit op voordat u elders bent geaccepteerd.
Kijk ook op pgb.nl.

Pgb-Zvw: betaling via SVB

Het is uiteindelijk goed gekomen. Budgethouders waarbij de afdracht van premies en belastingen moeten worden uitgevoerd kunnen dat blijven doen via de SVB. Budgethouders met een pgb van de zorgverzekeraar die er ook gebruik van willen gaan maken, kunnen zich daarvoor aanmelden bij de SVB. Voor het hele pakket, zoals dat nu in de Awbz geldt, inclusief combinatiecontracten.

Ook combinatiecontracten

Dat het SVB-systeem in staat is ook de combinatiecontracten uit te voeren (van zorgverleners die verschillende zorgtaken hebben), is mede te danken aan de pilot die we vooraf draaiden. Voor de zorgverzekeraars was dit een doorslaggevende factor. Er zal keurig via de SVB worden uitbetaald, zo is de afspraak. Ik ben blij met dit resultaat!

Alles gericht op uitbetalen!

Het lijkt traditie om vlak voor het einde van het jaar een pgb-debat te voeren in de Tweede Kamer. Dit keer over de transitie in het algemeen, waarin de Kamerleden wilden weten of alles goed gaat lopen. Zekerheid daarover bestaat niet. Zeker is wel dat alle scenario’s erop gericht zijn dat er in elk geval uitbetaald gaat worden. Met al dan niet goedgekeurde contracten. Hulpen moeten betaald worden, dat is het uitgangspunt!

Daar gaat het om

Ook dit jaar werd ik weer uitgenodigd voor de jaarlijkse opname van het ‘Knoop in je zakdoek-gala’, een programma met mensen met een verstandelijke beperking, gepresenteerd door Paul de Leeuw. In Carré dit keer. Ik ga er graag heen en geniet telkens weer met volle teugen. De mensen die meedoen zijn zo puur, zo eerlijk. Zoals ze reageren, hoe Paul de Leeuw daarop inspringt. Het is zo mooi om te ervaren wat er in hun wereld leeft, hoe ze zijn, hoe ze praten, hoe lief ze hun vrienden en familie vinden.

Mijn dochter ging dit keer mee, ze vond het ook geweldig. De hele zaal ging verschillende keren uit z’n dak. Het laat je beseffen waar het allemaal in feite om draait in ons leven.

Kijken!

Ik ben voor vrije keuze, dat had u al begrepen, maar in dit geval zou ik bepaalde mensen toch willen verplichten om dit te zien en te horen. Zet volgend jaar het kabinet eens op rij 1! En u: kijken hoor op dinsdag 30 december om 20:30 uur op NPO 1!
Rest mij u hele fijne feestdagen te wensen!