Het bedrag van € 4.102,- (2017) ontvangen bewoners met een pgb-Wlz automatisch bovenop hun indicatie zorgprofiel/zorgzwaartepakket. Vanaf 2013 is stapsgewijs duidelijk geworden waaraan het besteed mag worden.

Opluchting

Waren de voorwaarden voor de inzet van de wooninitiatieventoeslag tot 2016 oprekbaar, vanaf 2016 gaf het ministerie expliciet aan dat de huur van de gemeenschappelijke ruimte niet onder de toeslag viel. Dit bleek voor veel wooninitiatieven een groot financieel probleem. De kosten konden vaak niet bij de huur van de kamer of het appartement worden opgeteld, omdat dan de huursubsidiegrens zou worden overschreden. Betalen uit eigen inkomen/uitkering was geen optie: het inkomen van de bewoners schiet eenvoudigweg tekort om daarin bij te kunnen dragen. Hierdoor stond voor een behoorlijk aantal wooninitiatieven hun voortbestaan op het spel. Dat VWS nu toestemming heeft gegeven om het ook aan de huur van de gemeenschappelijke ruimte te mogen besteden, is voor veel wooninitiatieven en hun bewoners een grote opluchting. De voorwaarde is wel dat de gemeenschappelijke ruimte onlosmakelijk verbonden moet zijn met het verlenen van zorg, een eis waar wooninitiatieven geen probleem mee zullen hebben.

Wooninitiatieven toeslag onder de Wmo

Centrumgemeenten1 bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal centrumgemeenten baseert zich hierbij op het beleid van de landelijke overheid. Per Saldo ondersteunt wooninitiatieven met een pgb-Wmo om hun belangen en het belang van de toeslag bij de centrumgemeenten voor het voetlicht te brengen, zie de publicatie Wooninitiatief met een pgb-Wmo van de gemeente en de workshop Wooninitiatief in uw gemeente.

Wat kunt je doen?

De declaraties over 2017 kunnen gedeclareerd worden als ‘bijkomende kosten’. De SVB heeft hiervoor een formulier ontwikkeld.

Eerdere informatie

In een eerder bericht werd de stand van zaken in de lobby met VWS uiteengezet. Naast de inspanningen van medewerkers van Per Saldo hebben ook vertegenwoordigers van wooninitiatieven hun steentje bijgedragen: in een bijeenkomst met VWS werden alle knelpunten op een rij gezet.

Wooninitiatieventoeslag: besteding en declaratie

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de vraag waaraan de wooninitiatieventoeslag Wlz over 2015 besteed mag worden. Per Saldo heeft in het overleg…

  1. Dit zijn gemeenten die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband een bepaalde functie uitoefenen voor omliggende gemeenten. ↩︎