In deze evaluatie staat centraal hoe het Zvw-pgb in de praktijk werkt. Daarom gaat dit bureau in gesprek met wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars en budgethouders. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn onder andere de indicatiestelling, de aanvraag van het pgb en de kwaliteit van zorg. Eerder is een oproep geplaatst voor medewerking aan een interview. Hierop zijn veel reacties gekomen. Significant wil de budgethouders die hebben gereageerd via deze weg nogmaals hartelijk danken.

Oproep

Het onderzoek is nu in een nieuwe fase gekomen en daarvoor zoekt Significant nu budgethouders waarbij ze in een groepsinterview gezamenlijk met alle betrokkenen het doorlopen proces bespreken en ervaringen ophalen. Betrokkenen zijn u als budgethouder en/of uw vertegenwoordiger en daarnaast de indicerende wijkverpleegkundige, de beoordelaar van de zorgverzekeraar en degene(n) die de zorg levert (formeel en/of informeel). Dit groepsinterview duurt ongeveer een 1,5 uur. In het gesprek wordt heel concreet bekeken hoe de verschillende betrokkenen de uitvoering van het pgb beleven, en wat men als succesfactoren en belemmerende factoren ervaart.

Uw profiel

Wij zijn specifiek op zoek naar (vertegenwoordigers van) budgethouders:

  • met een pgb in de Zorgverzekeringswet
  • die sinds 2015 of later een pgb hebben (dus nog geen pgb hadden onder de AWBZ)
  • bij wie in 2017 of 2018 een (her)indicatie is gesteld

Aanmelden

Significant hoort graag van u of u wilt meewerken aan een groepsinterview. Dit kunt u aangeven door een reactie te sturen naar: jaap.meijer@significant.nl. De onderzoekers nemen dan contact met u op om te bespreken of uw situatie meegenomen kan worden in het onderzoek. Ook bij eventuele vragen kunt u mailen naar dit mailadres.