De Tweede Kamer debatteert woensdag 25 april over patiënten- en cliëntenrechten, patiëntveiligheid en veiligheid in de zorg. Minister Bruins is van VWS is hiervoor verantwoordelijk.

Eigen regie

Per Saldo vindt dat mensen zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld zelf de regie te voeren over hun leven en over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Om de eigen regie te kunnen voeren in ons complexe zorgstelsel is het belangrijk dat mensen waar nodig ondersteund worden en niet gehinderd worden bij het verzilveren van hun recht op goede, passende zorg en ondersteuning. Zowel bij de toegang tot zorg en ondersteuning, als bij de levering ervan.

Belangrijke punten voor budgethouders

In de voorbereiding van het verzameloverleg hebben Per Saldo en Ieder(in) een brief verzonden met daarin de volgende twee aandachtspunten:

  • Maak onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen toegankelijk en vindbaar
    Er wordt in de praktijk nog steeds te weinig gewezen op het recht om je door een onafhankelijke cliëntondersteuner bij te laten staan. Met als gevolg dat zorg en ondersteuning niet aansluit op de hulpvraag en mensen zich uiteindelijk gedwongen zien bezwaar aan te tekenen en in beroep te gaan. De toegang tot goede, passende zorg moet voor iedereen al aan de voorkant goed wordt ingericht met behulp van onafhankelijke, deskundige en gespecialiseerde cliëntondersteuning.
  • Beschikkingsarm indiceren = aantasting (rechts-)positie mensen
    Steeds meer gemeenten werken ‘beschikkingsarm’. Dit betekent dat er geen beschikking wordt afgegeven voor de zorg of ondersteuning die nodig is. De hulpvrager wordt dan door de gemeente direct doorverwezen naar een (gecontracteerde) zorgverlener. Te vaak betreft dit algemene voorzieningen die niet passend zijn bij de complexe hulpvraag en wensen en behoeften van de hulpvrager. De rechtspositie en keuzevrijheid van mensen die hulp aanvragen wordt hiermee uitgehold. Zonder beschikking is het niet mogelijk om in bezwaar te gaan tegen de toegekende hulp.

Brief Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg

Volg het debat

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal en is op woensdag 25 april live te volgen op van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Update: Afgelopen woensdag (25 april) heeft het debat plaatsgevonden. Leonie Sazias (50+) heeft tijdens het debat aandacht gevraagd voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Hulpvragers worden te weinig op hun recht voor onafhankelijke cliëntondersteuning gewezen. De informatie hierover is vaak ook zeer beperkt. Leonie Sazias wil daarom dat er een nationale voorlichtingscampagne komt waardoor hulpvragers beter op de hoogte zijn. Evert Jan Slootweg (CDA) wil ook dat de onafhankelijke cliëntondersteuner echt onafhankelijk is en ook vindbaar en toegankelijk. Corinne Ellemeet (GL) sluit zich hierbij aan en geeft daarnaast aan zich zorgen te maken over de signalen met betrekking tot het beschikkingsarm indiceren. Dit komt niet ten goede aan de rechtspositie van de hulpvrager en de regie wordt hierdoor meer bij de zorgverlener neergelegd. Minister Bruins geeft in zijn beantwoording aan dat gemeenten aan het experimenteren zijn om de bureaucratie binnen de Wmo en Jeugdwet te verminderen. Aan dit experimenteren moet wel een ondergrens gesteld worden en het moet voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb).