Waarheidsvinding in de toegang naar jeugdhulp

Medewerkers in de toegang naar jeugdhulp kunnen van alles vastleggen in verslagen. Meningen worden hierdoor als feiten vastgelegd. Zelfs als betrokkenen aangeven dat er onjuistheden in verslagen staan, wordt dit niet aangepast. Betrokkenen kunnen hierdoor jarenlang gevolgen ondervinden door onjuistheden in verslagen/ rapportages. We zien deze tendens bij thuiszitters en bij gezinnen die zelf met een pgb zorg en/of ondersteuning willen opzetten.

Per Saldo

We verzoeken u de minister te vragen dat instanties ten alle tijden waarheidsvinding toe moeten passen en in rapportages duidelijk aan te geven wanneer er sprake is van een mening of een feit. Daarnaast moeten rapportages gecontroleerd worden op waarheid.
Als blijkt dat er onjuistheden in verslagen/ rapportages staan moeten ze worden aangepast. In de toegang is een gelijkwaardige behandeling essentieel en er mag geen misbruik gemaakt worden van de positie van de verstrekker om niet passende hulp door te drukken.

Tijdig passende hulp

Het is belangrijk dat tijdens de cruciale levensfase (11-16 jaar) de juiste zorg en/ of ondersteuning geboden wordt. We zien nog te vaak dat ouders en jongeren van het kastje naar de muur gestuurd worden, er geen of niet passende zorg wordt geleverd waardoor in veel situaties de zorgvraag onnodig zwaarder wordt en lichtere ondersteuning niet meer afdoende is. Per Saldo krijgt steeds vaker signalen binnen dat gemeenten zich niet houden aan de wettelijke termijnen. Er zijn gemeenten waarbij hulpvragers 4-5 maanden moeten wachten voordat überhaupt hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Ook aanvraagprocedures waarbij men hulp vanuit een pgb wil organiseren duren vaak te lang. Dit heeft onder andere te maken met onvoldoende deskundigheid in de toegang met name voor kinderen met een chronische beperking. Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de reikwijdte van de hulpvrager, ondersteuning van naasten komt onvoldoende in beeld. De draagkracht van gezinnen wordt hierdoor niet goed gezien en de draaglast van gezinnen worden onvoldoende beoordeeld.

Per Saldo

We verzoeken u de minister te vragen om zorg te dragen voor passende (tussentijdse) hulp daar waar aanvrager en verstrekker in conflict zijn over de financieringsvorm, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de hulpvrager. Ook verzoeken wij u de minister te vragen voor voldoende deskundigheid voor alle doelgroepen van de Jeugdwet in de toegang zodat aanvragen goed beoordeeld kunnen worden.

Keuzemogelijkheid voor een pgb

Bij Per Saldo komen er steeds vaker signalen binnen dat hulpvragers niet meer mogen kiezen voor een pgb. Gemeenten organiseren voorliggende/ algemene voorzieningen waardoor aanvragen voor maatwerkvoorzieningen niet mogelijk zijn. Zelfs als mensen gemotiveerd kunnen uitleggen dat de geboden voorziening voor hen niet passend is. Er zijn ondertussen ook al meerdere uitspraken gedaan hierover door rechters. Per Saldo ziet ook dat budgethouders murw geslagen zijn, ze kunnen het niet meer opbrengen om elke keer weer bezwaarprocedures te starten.

Afname aantal pgb’s Jeugdwet

Jaar Aantal budgethouders Jeugdwet Gemiddeld toegekend budget Jeugdwet
2015 25.650 €15.164
2016 19.033 €9.467
2017 17.615 €11.579
2018 15.740 (ultimo augustus) €10.828

 

Per Saldo

Wij verzoeken u de minister te vragen naar de oorzaken van de afname van het aantal pgb’s Jeugdwet? Kan de minister nagaan of kinderen bij wie het pgb als financieringsvorm is afgewezen, nog wel passende zorg en/of ondersteuning krijgen?
Wij verzoeken u de minister te vragen dat de keuzevrijheid voor een pgb geborgd blijft en dat hulpvragers niet gedwongen kunnen worden tot niet passende zorg en/ of ondersteuning en dat voor hulpvragers die niet voor een pgb willen kiezen er altijd passende zorg geregeld wordt.
Wij verzoeken u de minister te vragen ervoor te zorgen dat tarieven toereikend en gedifferentieerd moeten zijn, zodat ook specialistische jeugdhulp ingekocht kan worden met een pgb.

Niet meenemen van ggz doelgroep jeugd naar Wlz

In het wetsvoorstel GGZ naar de Wlz (artikel 3.2.1 lid 6) staat dat jeugdigen (zoals bedoeld in de Jeugdwet) geen recht op zorg krijgen vanuit de Wlz op basis van GGZ-problematiek. Bij de andere grondslagen voor de Wlz wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd en hebben jeugdigen wel aanspraak op de Wlz.

Per Saldo

Integrale hulp kan juist wel geboden worden vanuit de Wlz, dit is ook wat Zorginstituut Nederland heeft geadviseerd in het advies om de Wlz open te stellen voor mensen met psychische problemen. Overigens heeft het Zorginstituut in haar advies geen onderscheid gemaakt tussen jeugd en volwassenen. Zij beredeneerden juist vanuit rechtsgelijkheid. Een onderscheid maken tussen jeugd en volwassenen zorgt ons inziens voor rechtsongelijkheid.

Meer informatie