De Wmcz zal niet van toepassing zijn op alle zorg die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) valt, en zodoende ook niet op Wmo-pgb gefinancierde wooninitiatieven. De Wmcz zal wel van toepassing zijn op Wlz-pgb gefinancierde wooninitiatieven. Zie Kamerbrief van 22 november 2018.

Wmcz

In dit wetsvoorstel Wmcz worden de rechten rondom medezeggenschap voor cliënten vergroot. Sneller dan nu het geval is moet bijvoorbeeld een cliëntenraad ingesteld worden. Het voorstel in de wet is dat deze al moet worden ingesteld bij 10 werknemers (dit kunnen ook 10 mensen zijn die parttime werken). Deze grens wordt al snel gehaald. Indien een ouderinitiatief een cliëntenraad moet instellen, dan zou de cliëntenraad uit vertegenwoordigers van de bewoners moeten bestaan en zouden zij geen deel meer kunnen uitmaken van het bestuur. Daarmee zouden zij medezeggenschap in plaats van zeggenschap krijgen, met als gevolg minder in plaats van meer invloed. Dit is dan de waarschijnlijk onbedoelde consequentie van dit wetsvoorstel.

Advies Raad van State

Eerder heeft de Raad van State gereageerd op het wetsvoorstel. Zij hebben toen al aangegeven dat er meer differentiatie moeten komen tussen de zorginstellingen. Nu worden kleine en grote zorginstellingen namelijk gelijk gesteld. Wij vonden dit niet terecht voor pgb-wooninitiatieven en hebben hier samen met andere partijen op gereageerd. In pgb-wooninitiatieven vormen de vertegenwoordigers van cliënten vaak al het bestuur en is medezeggenschap van de cliënten vaak al goed gewaarborgd.

Motie

Tijdens de plenaire behandeling is een motie ingediend door de Kamerleden Dik-Faber en Kerstens. Zij hebben gevraagd om met een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te regelen dat de wet niet van toepassing is op pgb-gefinancierde wooninitiatieven waar de vertegenwoordiging van de bewoners het bestuur vormen en namens hen de regie over de zorg hebben. De motie is aangenomen.

Een aangenomen motie betekent niet automatisch dat dit ook wordt uitgevoerd. De regering bepaalt uiteindelijk of ze de motie volgen of niet. Echter wordt een aangenomen motie wel gezien als een standpunt van de gehele Tweede Kamer en moet deze motie dus wel serieus genomen worden, de regering kan deze niet zomaar naast zich neerleggen.

Wat vindt Per Saldo?

Wij zijn blij met de motie en hopen dan ook dat de regering deze overneemt. Voor nu is het afwachten hoe de behandeling van de nieuwe Wmcz verder gaat.

Brief van ouderinitiatieven en Per Saldo