Hoe zit het nu met dagbesteding, logeeropvang en vervoer?

Nu de scholen weer opstarten, krijgen we ook meer vragen over het wel of niet open zijn van dagbesteding en logeeropvang en hoe het moet met vervoer van en naar school, kinderdagcentrum of dagbesteding.

Het uitgangspunt is en blijft dat zorg en ondersteuning tijdens de crisis zoveel mogelijk door moet gaan. Dus ook dagbesteding en logeeropvang. De algemene richtlijnen van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen, moeten worden gevolgd om veiligheid voor iedereen te garanderen.

Dagbesteding kan doorgaan

In de richtlijn van het ministerie van VWS staat onder meer het volgende: ‘Er zijn veel signalen dat veel voorzieningen voor dagbesteding en -opvang op 12 maart 2020 fysiek zijn gesloten. De richtlijnen van het RIVM schrijven niet voor dat dagbesteding en -opvang per definitie in fysieke vorm geheel moeten worden stopgezet. Risico van besmetting bij kwetsbare mensen en het fysiek bijeenbrengen van kwetsbare mensen moet lokaal goed worden afgewogen.’ Dus kan de dagbesteding daardoor niet op de normale manier doorgaan, dan moeten zorgaanbieders de zorg en ondersteuning aanpassen. Dit geldt ook voor dagbesteding en –opvang die wordt ingekocht met een pgb. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben de wettelijke opdracht passende zorg en ondersteuning te bieden en aanbieders moeten dit uitvoeren. Als voor iemand een alternatief voor de reguliere dagbesteding of -opvang noodzakelijk is, geeft de gemeente of zorgkantoor extra budget om de alternatieve dagbesteding en -opvang zelf in te kopen of kan deze tijdelijk in natura worden ingezet. Dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

De minister heeft in een brief aan de Kamer het volgende laten weten: ‘Er is ook een groep kinderen en jongeren voor wie een vorm van dagbesteding nodig is om te kunnen leren en ontwikkelen. Het brengt structuur, regelmaat en afleiding in hun dagelijks bestaan en ontlast de ouders en andere verzorgers of gezinsleden. Om dagbesteding, -opvang en dagbehandeling verantwoord te laten verlopen hebben VWS en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met de meest betrokken organisaties een handreiking opgesteld. Uitgangspunt is dat voor kinderen en jongeren die geen verkoudheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling kan doorgaan.’ Het gaat om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Heeft je kind lichamelijke verzorging of om een andere reden fysiek contact nodig dan overleg je samen met je zorgaanbieder wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is. Ook voor volwassenen geldt dat de dagbesteding en dagopvang door kan gaan. Dit staat in de richtlijn van het ministerie van VWS. Kies je er zelf voor om niet meer te gaan, dan moet de zorgaanbieder wel contact met jou, je naasten en mantelzorger houden. De keuze om te stoppen met dagbesteding en -opvang mag namelijk niet leiden tot een onverantwoorde zorg- of thuissituatie of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid. Samen met je zorgaanbieder kijk je of en welk alternatief nodig is. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Activiteiten bij je thuis;
  • Digitaal spelletjes doen;
  • Het bieden van vermaak via een eigen tv-zender op YouTube;
  • Met (groepje max 3) mensen wandelen.

Signalen

We krijgen signalen van aanbieders die wel zorg en ondersteuning blijven leveren, ook als dat op de normale manier niet kan. En we krijgen signalen van aanbieders die niets doen. Blijf bij jouw aanbieder hierom vragen. Lukt het niet via je aanbieder dan kun je zelf vervangende zorg regelen. Deze wordt tijdens de coronacrisis vergoed. Niet-geleverde zorg moet je ook gewoon doorbetalen. Dit is om ervoor te zorgen dat de dagbesteding en logeeropvang na de crisis nog steeds zorg aan je kan blijven leveren.

Vervoer

Ook voor zorg- en taxivervoer zijn richtlijnen gemaakt. Die gelden zowel voor de chauffeur als de passagier. Het is de bedoeling alleen gebruik te maken van vervoer als het nodig is voor medische zorg, eerste levensbehoeften of het in stand houden van vitale processen (denk hierbij aan naar het ziekenhuis voor nierdialyse). En het is in de praktijk vaak niet mogelijk om bij groepsvervoer aan de RIVM richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand, te voldoen. Een alternatief is zelf vervoer regelen. Of vraag aan je vervoerder wat er mogelijk is. Wellicht hebben ze wat kunnen regelen binnen de richtlijnen die zijn opgesteld, zodat vervoer veilig kan.

Onze steun

Verstrekkers en zorgaanbieders moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?  Meld dit direct bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS en betrokken partijen. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.