De jongere in deze zaak heeft psychische problemen en had onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) een indicatie voor begeleiding individueel, begeleiding groep en kortdurend verblijf. Nadat de Jeugdwet was gaan gelden, heeft zij de gemeente verzocht om verlenging van de begeleiding. Volgens de gemeente is haar moeder in staat om de begeleiding te geven die nodig is. Dit standpunt berust op een advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente meent op basis van het gezinsplan dat de activiteiten waarvoor jeugdhulp is aangevraagd gedeeltelijk niet zijn aan te merken als jeugdhulp. Verder vindt de gemeente dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de moeder en het sociale netwerk toereikend zijn om in de hulpbehoefte van de jongere te voorzien. De aanvraag voor (een pgb voor) jeugdhulp is om die redenen afgewezen.

Oordeel Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad heeft geoordeeld dat de gemeente eerst moet vaststellen wat de hulpvraag van de jeugdige of de ouders is. Hierna moeten de opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problemen en stoornissen in kaart worden gebracht. Als die zijn vastgesteld, bepaalt de gemeente welke hulp daarvoor nodig is. Ten slotte gaat de gemeente na of die hulp bijvoorbeeld door de ouders of anderen uit het eigen netwerk kan worden geboden.
De jeugdhulpplicht geldt alleen als de jongere en haar ouders er zelf niet uitkomen.

Indien nodig moet de gemeente zich bij de besluitvorming laten adviseren door een specifieke (jeugdhulp)deskundige. In dit geval maakte het advies van het CJG niet duidelijk welke problemen en stoornissen de jeugdige heeft en welke hulp daarvoor nodig is. Verder is het advies niet gebaseerd op de vereiste deskundigheid. De Centrale Raad concludeert daarom dat het advies van het CJG ondeugdelijk is en dat de gemeente daar niet op mocht afgaan.

De Centrale Raad oordeelt dat Steenwijkerland het jeugdhulpverzoek nu opnieuw moet beoordelen en een nieuwe beslissing moet nemen die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen zoals genoemd in de uitspraak.

Wat vindt Per Saldo?

Wij vinden het niet meer dan normaal dat gemeenten besluiten die zij nemen zorgvuldig moeten onderbouwen. Wanneer het gaat om een hulpvraag die direct iemands leven raakt, zijn of haar ontwikkeling en de mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving, zijn een goede afweging van oplossingen en een zorgvuldige onderbouwing van het besluit extra van belang.

Inwoners mogen van hun gemeente verwachten dat de medewerkers met aandacht en deskundigheid bekijken welke hulp daadwerkelijk nodig is en hoe die hulp het beste gegeven kan worden. En natuurlijk moeten ze dat altijd doen samen met de hulpvrager.