Hoe zit het nu met het trekkingsrecht? En het pgb in de Zvw, gaat dat wel goed komen? U hoort er weinig over, maar achter de schermen zijn we volop bezig. Als tip wil ik u meegeven eens te kijken op websites van de Werkgroep Vanuit Autisme bekeken. Een werkgroep in de letterlijke zin van het woord: de werkgroepenleden hebben hard gewerkt en hebben al veel bereikt.

In het laatste nummer van EigenWijs heeft u het artikel ‘Trekkingsrecht: het moet en kan anders, Per Saldo steunt alternatief plan van D66’ kunnen lezen. In dat voorstel staat dat de budgethouder weer de eigen regie krijgt, zelf de betalingen kan doen, zicht heeft op goedkeuringen van zorgovereenkomsten. Intussen gaan de ontwikkelingen door. Vanuit Per Saldo zijn we bezig dit plan verder uit te werken en inhoud te geven. Zeer ervaren budgethouders of hun vertegenwoordigers zijn betrokken bij dit proces.

Budgethouder centraal in ‘budgethoudersvariant’

Het is een moeilijke, complexe materie. Niet in de laatste plaats vanwege het grote aantal verstrekkers van het pgb: 390 gemeenten – die allemaal een zekere beleidsvrijheid genieten – plus de zorgkantoren, die geacht worden dezelfde regels te hanteren, maar waarbij verschil in handelen niet is uitgesloten. Wij willen graag dat het hele proces wordt aangepakt, zodat er een systeem komt dat om de budgethouder heen wordt gebouwd en niet andersom, een systeem waaraan de budgethouder zich moet aanpassen. Naast het betalingssysteem worden daarom ook andere onderdelen van het pgb meegenomen. Onderdelen die als ze goed geregeld zijn het hele proces positief beïnvloeden. Ik noem een aantal punten.

  • De verstrekkers kunnen tot aan de toekenningsbeschikking hun invloed doen gelden, binnen de wettelijk gestelde grenzen. Vervolgens moeten zij zich houden aan de vastgestelde wijze waarop het trekkingsrecht wordt uitgevoerd en het daaraan verbonden ICT-systeem.
  • De regeling rond het urenbriefje. Het dient uw gemak als de zorgverlener de mogelijkheid krijgt de gewerkte uren alvast op te geven en u alleen maar hoeft te controleren.
  • Belangrijke documenten moeten altijd voor u beschikbaar zijn zodat de gemaakte afspraken voor beide partijen duidelijk zijn.
  • Zoveel mogelijk standaardformulieren, zodat het systeem snapt wat u bedoelt en er voor formulieren geen ‘poppetjes’ meer nodig zijn om de inhoud te beoordelen waardoor de kans op fouten groter is.
  • Budgethouders die moeite blijven houden met het digitale systeem moeten de keuze hebben voor een papieren versie.
  • Zoveel mogelijk harmonisatie, dat wil zeggen, gelijk trekken van regelingen. Zo moeten budgethouders in de Wlz een zorgbeschrijving voor het zorgkantoor maken. In de Jeugdwet/Wmo is dat geen vereiste. Ons voorstel is om de informatie over de zorg die geleverd wordt te integreren in de zorgovereenkomst en niet meer een apart formulier in te leveren over de zorg die ingekocht gaat worden.
  • Om te voorkomen dat de budgethouder aansprakelijk wordt gesteld voor niet of oneigenlijk geleverde zorg, moet geregeld worden dat zorgverleners of –aanbieders vooraf verklaren dat zij de opgegeven uren zorg ook werkelijk hebben geleverd, volgens de bestaande regelgeving, zorg die valt onder de betreffende wetgeving.

Het zijn allemaal punten die niet alleen in het voordeel zijn van u als budgethouders. De verstrekkers profiteren ervan mee. U hebt uw pgb op orde en kunt transparant werken.

Hoe verder?

Er is een bureau aangesteld dat alle varianten gaat bekijken en beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria. Het ministerie zal uit deze varianten vervolgens een voorstel naar de Tweede Kamer sturen, waarin staat hoe je tot een systeem komt dat het beste gaat werken. Wat ik aan de zijlijn zie gebeuren is, dat gemeenten en ook zorgkantoren denken dit best zelf te kunnen doen. Dat baart mij grote zorgen. Wij kennen immers als geen ander de valkuilen. Het lijkt simpel, maar is complex. Je kunt wel bekend zijn met betalingssystemen, maar het pgb is toch echt een uniek iets. Die les hebben we nu al twee keer uit het verleden kunnen leren en ik hoop dat er geen derde debacle nodig is om alle partijen ervan te overtuigen dat een goed doordachte, waterdichte oplossing het enige alternatief is. In onze visie is het meest gunstige scenario dat we de tijd krijgen om het voorstel van D66, aangevuld vanuit Per Saldo, inmiddels de ‘budgethoudersvariant genoemd’, verder uit te werken. Als de besluitvorming niet te lang gaat duren kunnen we rond 2018 over een systeem beschikken dat jaren mee gaat. We gaan ervoor!

Pgb in de Zvw

In mijn vorige weblog ging ik uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen. Over de grote teleurstelling die er heerste na het februaridebat in de Tweede Kamer over een mogelijk uitgekleed pgb in de Zvw. Toen bij de stemming bleek dat een amendement was aangenomen waarmee een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de verplichte criteria zou gaan aangeven waarmee een persoon voor een pgb kan kiezen, werd mijn stemming optimistischer. Aan deze AMvB, waarin de voorwaarden worden benoemd waaraan de budgethouder moet voldoen, wordt momenteel gewerkt.
Daarnaast werd ook in het debat de hoop gevestigd op informatie uit de monitor, een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar de ervaringen met het pgb in de Zvw, dat de knel- en verbeterpunten inventariseert. Dit verloopt op dit moment helaas moeizaam. Het onderzoek onder budgethouders lijkt stuk te lopen op de privacywetgeving. Voor ons is het uiteraard van cruciaal belang dat de ervaringen van budgethouders boven tafel komen, dat de knelpunten in kaart worden gebracht en dat de meerwaarde van het pgb tot uitdrukking komt. Lukt dit niet via het officiële onderzoeksbureau, dan zoeken we beslist een andere mogelijkheid.

Herbezinning

Een punt van zorg dat Per Saldo naar voren schoof wordt inmiddels door zorgverzekeraars erkend. Het gaat om de interpretatie van de toegangscriteria, genoemd in het pgb-reglement. Eén voorwaarde van de genoemde vier is voldoende om een pgb te kunnen krijgen. Veel zorgverzekeraars draaien het om en eisen dat aan alle vier de voorwaarden wordt voldaan. Als een persoon slechts aan één criterium niet voldoet, wordt de keuze voor een pgb afgewezen. Daarmee maken zij er afwijzingscriteria van. Dat is niet volgens afspraak en zorgverzekeraars zien dat nu zelf ook in. Zij bezinnen zich sowieso op de toekomst van het pgb in de Zvw en hebben Per Saldo daarbij om input gevraagd. Ik zie dat als een positieve ontwikkeling, daarover later meer!

Vanuit autisme bekeken

In april zag ik helaas geen kans om mijn weblog te schrijven. Dat zou gegaan zijn over de activiteiten van de landelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken. Deze werkgroep werd mede op mijn initiatief opgericht, in de tijd van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten. In het najaar van 2016 draagt de werkgroep het stokje over aan een nieuwe samenwerkingsvorm. Er is vanaf 2012 heel hard gewerkt. Zelden zal een werkgroep zo goed aan zijn opdracht hebben voldaan. U leest erover in de nieuwsbrief van de Werkgroep Vanuit autisme bekeken.

Actiedag

Op vrijdag 1 april reisde ik mee in een van de speciale autismetreinen die uit Den Haag, Enschede en Nijmegen vertrokken. Eén daarvan werd bestuurd door mijn eigen zoon. Hij is machinist, u las daarover in EigenWijs 3, 2015. Wat was ik trots een keer in ‘zijn’ trein te zitten en te horen hoe hij de passagiers informeerde. Hij kreeg veel complimenten over zijn omroepberichten. Zijn fascinatie voor treinen heeft hij van kinds af aan. Ik heb al in heel wat landen op stations zitten wachten op treinen die hij beslist gezien moest hebben of waar hij mee wilde reizen. Daar komt binnenkort, wellicht terwijl u dit leest, een bijzondere ervaring bij. We gaan samen een 14-daagse treinreis maken in Japan.

Informatieve websites

Op de websites www.vanuitautismebekeken.nl en www.autismewegwijzer.nl is inmiddels een praktisch kennis- en informatiecentrum ontstaan. Websites die mensen met autisme voorziet van bagage waarmee zij  (of hun omgeving kan helpen)  de hordes in het leven te nemen. Waardoor ze een leven dat past bij hun mogelijkheden kunnen vormgeven. Daarmee worden levens gered en dan overdrijf ik absoluut niet! Neem eens een kijkje op deze websites en lees in de nieuwsbrief wat zich op 1 april afspeelde. Geef het alstublieft door aan iedereen die ermee te maken heeft: ouders, familie, scholen, werkgevers, sportclubs. Aan iedereen die wil meewerken aan een autismevriendelijke wereld. Een mooie wereld, zo weet ik uit ervaring!