Dat budgethouders het heft graag zelf in handen nemen, wordt bevestigd op basis van de eerste uitkomsten van de online-vragenlijst ‘Mijn Kwaliteit van Leven’:

 • 39% van de budgethouders maakt meestal zijn eigen keuzes
 • 21% altijd

Uit de resultaten komt ook naar voren dat het pgb soms niet voldoende is om eigen regie te kunnen voeren.

Eerste resultaten

Mijn Kwaliteit van Leven is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim tweeduizend budgethouders zijn deelnemer aan Mijnkwaliteitvanleven.nl. Veel van hen (922) hebben de ‘themavragenlijst pgb’ ingevuld. De eerste resultaten zijn nu bekend.

 • een derde van het aantal budgethouders dat te maken heeft met veranderingen in de zorg, heeft andere zorg ontvangen
 • 32% geeft aan dat deze zorg beter aansluit bij de hulpvraag
 • 24% geeft aan dat de zorg deels beter aansluit
 • 39% vindt dat de zorg niet beter aansluit, waaronder veel budgethouders die zijn aangewezen op de gemeente
 • bijna een derde kampt met onzekerheid over eventuele veranderingen in hun zorg het komende half jaar (36% Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 30% Zorgverzekeringswet (Zvw), 28% Wet langdurige zorg (Wlz) en 24% Jeugdwet)

Eigen regie

In 4% van de gevallen helpt het pgb de budgethouders niet om de zorg/ondersteuning te organiseren zoals zij dat willen en bij 10% van de budgethouders is dit deels het geval.
Voor budgethouders die aangewezen zijn op gemeenten geldt relatief het meest dat het pgb niet of deels helpt om de ondersteuning te organiseren zoals zij dat willen.

 • Jeugdwet: 6% nee, 17% deels
 • Wmo: 4% nee en 13% deels
 • Zvw: 4% nee en 7% deels
 • Wlz: 2% nee, 7% deels

Vooral gemeenten verstrekken onvoldoende informatie

Uit het onderzoek komt naar voren dat niet alle budgethouders zich goed geïnformeerd voelen rondom het pgb.

 • 1 op de 10 budgethouders (9%) geeft aan onvoldoende geïnformeerd te zijn om een weloverwogen keuze voor het pgb te kunnen maken.
 • De informatieverstrekking van gemeenten (Jeugdwet en Wmo) schiet vaker tekort dan die van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Bijna een kwart (22%) van de budgethouders binnen de Jeugdwet ervaart een gebrek aan informatie om bewust te kunnen kiezen voor het pgb.
 • 1 op de 7 budgethouders (15%) geeft aan onvoldoende geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden van het pgb om de zorg en ondersteuning te regelen die nodig is en bij hen past.
 • Vooral budgethouders die door de veranderingen in de zorg andere zorg zijn gaan inkopen (21%) geven aan onvoldoende geïnformeerd te zijn.
 • Dit probleem speelt opnieuw het meeste bij ouders met een pgb voor hun kind vanuit de Jeugdwet: bijna een derde van de budgethouders dat onder de Jeugdwet valt (31%) ervaart de voorlichting over de mogelijkheden van het pgb om passende zorg in te kunnen kopen als onvoldoende

Administratieve belasting is groot

Bijna de helft van de budgethouders vindt de administratieve verplichtingen belastend (48%) en bijna een kwart (23%) vindt dit deels het geval. Als belangrijkste oorzaken voor deze belasting worden genoemd:

 • veranderingen in de zorg (50%)
 • trekkingsrecht (45%)
 • herindicatie (43%)
 • de verantwoording (25%)
 • een combinatie van pgb’s (23%) en de aanvraag (19%)

De belangrijkste oorzaken die budgethouders zelf noemen (25%) zijn onder andere

 • het toenemend aantal momenten waarop aan administratieve verplichtingen moet worden voldaan
 • de complexiteit of onduidelijkheid ervan
 • weigering om het pgb te verstrekken door met name gemeenten

Lees alle informatie in de MKvL-Beleidsrapportage 3, december 2016 Kunt u leven zoals bij u past? (pdf, 4 MB)

Wat vindt Per Saldo

De bovenstaande cijfers geven een landelijk beeld van de situatie van budgethouders. Per Saldo vindt de verslechtering die veel budgethouders ervaren als gevolg van veranderingen in de zorg en de onzekerheid waar velen mee kampen verontrustend. Om met name gemeenten hierop aan te kunnen spreken, roept Per Saldo op om massaal deel te nemen aan Mijn Kwaliteit van Leven. Hoe meer budgethouders de (thema)vragenlijst invullen, hoe meer gemeenten kunnen worden aangesproken op hun pgb-beleid op basis van harde cijfers. Lees op de website van Mijnkwaliteitvan leven ook blogs van:

Oproep tot deelname aan Mijn Kwaliteit van Leven

Om per gemeente inzicht te krijgen in ervaringen van budgethouders zijn meer deelnemers nodig. Help Per Saldo en haar ambassadeurs om gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Dus doe mee! Meld je aan via MijnKwaliteitvanLeven.nl

Mocht de link niet werken, kopieer dan de volgende link naar de adresregel van je browser: https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren

De vragenlijst ontvang je vervolgens per e-mail. Door deelname maak je kans op een high tea die Per Saldo onder budgethouders die meedoen verloot. Deze maand maakt elke 1.000’ste deelnemer bovendien kans op een cadeaubon van € 50,-.