Budgethouder kan extra zorg inkopen

Na twee weken overleg zijn de eerste uitwerkingen, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw), bekend. Het ministerie van VWS heeft deze opgeschreven in een nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht vind je onderaan deze pagina.

De afspraken voor de Zvw zijn nog minimaal. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog in overleg over een aantal zaken. Hieronder staat eerst de uitwerking voor de Wmo en Jeugdwet en daarna die voor de Wlz. Begin volgende week komen wij met een vervolgbericht waarin we de uitwerkingen voor jouw situatie nader toelichten.

Algemene uitgangspunten Wmo en Jeugdwet

We kunnen ons vinden in de algemene uitgangspunten, alleen in de uitwerkingen is een aantal zaken nog niet goed geregeld. De uitwerking is met ons afgestemd en telkens hebben wij deze zaken benoemd en oplossingen aangedragen. We blijven hierop aandringen bij het ministerie van VWS. In de brief staat dat de uitwerking van afspraken voor budgethouders op dezelfde manier moet als bij de afspraken voor zorg in natura. Dit betekent dat de extra kosten ook voor pgb-zorgverleners vergoed zullen worden. De gemeenten storten extra budget voor budgethouders voor situaties waarbij dat nodig is. Verder is het kunnen doorgaan van zorg en ondersteuning in deze bijzondere situatie leidend. Voor zorg en ondersteuning via een persoonsgebonden budget betekent dit het volgende:
 • Zorgcontinuïteit voor de budgethouder wordt geborgd.
 • Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om maatwerk te leveren aan de cliënt en een jeugdhulpplicht.
 • Budgethouders gaan bij veranderingen in de zorg- en ondersteuningsbehoefte en bij vragen over de zorginkoop altijd in overleg met de gemeente.
 • Het streven is om binnen de huidige, wettelijk geborgde processen en budget te blijven zodat rechtmatigheid en continuïteit van de uitvoering wordt geborgd. Alleen als de coronamaatregelen van het RIVM daartoe aanzetten, is het mogelijk om af te wijken.
 • De kosten die gerelateerd zijn aan de coronamaatregelen worden door budgethouders apart geregistreerd.
 • De maatregelen gelden vooralsnog voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.
Verruiming van de pgb-regels In aansluiting op de maatregelen voor zorg in natura worden de volgende algemene richtlijnen voor pgb gehanteerd:
 • Wanneer vanwege de coronamaatregelen reeds ingekochte zorg niet kan worden geleverd, wordt de zorgverlener (ongeacht het type zorgovereenkomst) doorbetaald.
 • Wanneer er vanwege de coronamaatregelen vervangende en/of méér zorg nodig is, krijgt de budgethouder deze zorg vergoed.

Wat betekent dit voor jou?

Het betekent dat er ruimte en budget  beschikbaar is om zorg door te kunnen laten gaan. In eerste instantie overleg je met je zorgaanbieder/zorgverlener om te kijken wat mogelijk is. Je moet als je afwijkt van je bestaande afspraken altijd contact opnemen met je gemeente en het bespreken. We adviseren je je voorstel via de mail te doen en via de mail een goedkeuring te vragen.

Algemene uitgangspunten Wet langdurige zorg

Ook voor de budgethouders binnen de Wlz is er nu duidelijkheid. We kunnen ons vinden in uitgangspunten en uitwerking voor budgethouders. Het ministerie van VWS en de zorgkantoren hebben de hieronder staande afspraken gemaakt. Algemene uitgangspunten zijn:
 • Zorgcontinuïteit voor de budgethouder voor de periode gedurende de corona-crisis en de resterende periode van 2020 wordt geborgd.
 • De administratieve lasten worden zo laag mogelijk gehouden voor alle betrokken partijen.
 • Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gebruikelijke werkwijzen en geldstromen.
 • Budgethouder hoeft alleen contact op te nemen met het zorgkantoor als er consequenties zijn voor het budget of wanneer de zorgcontinuïteit in het gedrang komt.
 • De maatregelen voor budgethouders gelden voor alsnog voor de periode van 1 maart tot 1 juni.
 • Het beschikbaar komen en stellen van persoonlijk beschermende middelen (PBM) valt niet onder deze afspraken. Dit aspect van de corona-maatregelen wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten.

Wat betekent dit voor jou?

Je krijgt de extra kosten (vervangende en/of extra zorg) die gemaakt worden als gevolg van de coronacrisis vergoed.
 • Je kunt bij zorgverleners waarmee je al een zorgovereenkomst hebt met een model formulier ‘Extra kosten vanwege corona’ (EKC) deze kosten indienen bij het zorgkantoor. Dit geldt voor formele en informele zorg. Bijstelling is mogelijk gedurende de periode van de crisis. Het formulier zal zo eenvoudig mogelijk zijn.
 • Je kunt deze extra zorg inzetten zodra het zorgkantoor schriftelijk de toeslag heeft toegekend. Dit is mogelijk na controle van het formulier EKC.
 • Daarnaast wordt het wijzigingsformulier of de (gewijzigde) zorgovereenkomst op reguliere wijze beoordeeld en verwerkt.
 • De SVB wordt op de normale manier via de toekenningsbeschikking geïnformeerd.
Wanneer vanwege de corona-maatregelen reeds ingekochte zorg niet kan worden geleverd, mag de zorgverlener worden doorbetaald om de continuïteit naar de toekomst te borgen.
 • Je declareert gewoon door zoals altijd op basis van de factuur van de zorgverlener of met een declaratieformulier.
 • Je houdt zelf de registratie bij van niet-geleverde zorg als gevolg van corona.
 • Budgethouder heeft de verantwoordelijkheid om inzicht te geven in (de kosten) van de gedeclareerde niet-geleverde zorg. Van de budgethouder of zijn/haar vertegenwoordiger wordt verwacht dit goed te kunnen doen.
 • Je wordt bij de registratie en het aanleveren van de totale kosten ondersteund met een standaardformulier die voor digitale aanlevering bij het zorgkantoor wordt gebruikt.
 • Alle budgethouders worden verplicht om hun totaaloverzicht niet-geleverde zorg in te dienen. Dit gebeurt aan het eind van de periode van bijzondere maatregelen vanwege het coronavirus. Je moet dit ook doen als het in totaal 0 uren zijn.
 • De zorgverlener wordt gevraagd op de factuur en/of declaratie aan te geven welk deel van de gefactureerde zorg niet is geleverd als gevolg van corona.

Onze steun

Lukt het je niet om met de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar afspraken te maken en je zorg te regelen?  Neem dan vooral contact met ons op via [email protected]. Of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We bellen je dan zo snel mogelijk terug. We blijven jullie op alle mogelijke manieren steunen in deze moeilijke situatie.