Beschermd wonen taak van alle gemeenten

Vanaf 2022 zal beschermd wonen niet alleen een plicht van centrumgemeenten zijn, maar van álle gemeenten. Daarover zijn minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het eens geworden.

Het besluit is gemaakt naar aanleiding van een advies van ‘De commissie Toekomst Beschermd Wonen’ uit 2015. De commissie adviseert om mensen die beschermd wonen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van het advies is de ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel van de financiële middelen.

In 10 jaar tijd wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten. De financiële middelen worden vanaf 2022 geleidelijk over alle gemeenten verdeeld. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria in plaats van een historische gegroeide verdeling, zoals nu het geval is.

Uitvoering

Voor nu is bekend dat ‘nieuwe’ cliënten vanaf 2022 direct onder de verantwoordelijkheid van de eigen gemeente gaan vallen. Voor ‘bestaande’ cliënten blijft de centrumgemeente voor maximaal 10 jaar verantwoordelijk. Tevens is afgesproken dat regio’s eind 2019 concrete afspraken moeten hebben gemaakt over hoe gemeenten cliënten op een goede manier kunnen blijven ondersteunen. Het advies is om gemeenten regionaal verplicht samen te laten werken. Hoe dit eruit komt te zien en hoe de overgang van centrumgemeenten naar gemeenten moet verlopen is nog niet duidelijk. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt en staat in de volgende voortgangsrapportage.

Wel aansluiten op behoeften

Wij vinden het goed dat er voor deze overgang tijd wordt genomen. De uitwerking van de plannen moet eerst op orde zijn alvorens de gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. Het is belangrijk dat mensen passende zorg en ondersteuning kunnen blijven krijgen. En dat het aanbod van alle gemeenten door deze overgang niet versobert, maar aansluit op de behoeften van de persoon.

Ook moeten de gemeenten voldoende budget krijgen voor deze nieuwe taak en moet de expertise die past bij het uitvoeren van deze taak zijn geborgd binnen de gemeenten. Bovendien vinden wij het belangrijk dat beschermd wonen toegankelijk blijft voor mensen die buiten de eigen gemeente beschermd willen wonen, omdat het aanbod binnen de eigen gemeente mogelijk niet altijd goed aansluit op de behoeften van de persoon.