Voor we deze antwoorden kregen, hebben we je al geïnformeerd over het vaccineren van bewoners met een Wlz-indicatie. Dit staat in ons nieuwsbericht van 18 februari 2021 en die informatie klopt nog steeds. Vandaag hebben we via ons liveblog extra informatie gegeven. Klik op de links rechts om deze berichten te lezen.

Bent u bekend met de zorgen over hun plek in de vaccinatiestrategie van zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven?

Antwoord van de minister: Ja.

In hoeverre klopt het dat door de wijziging van de vaccinatiestrategie medio januari, voor deze groep zorgverleners de uitnodigingspakketten zijn stopgezet en andere groepen voorrang hebben gekregen?

Antwoord van de minister:

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 4 februari 2021 is gekozen voor het  eerder gebruiken van de leveringen van BioNTech/Pfizer vaccins voor 60-plussers. Hieronder vallen de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop een deel van de medewerkers in de langdurige zorg worden gevaccineerd. Eerder is een deel van de (pgb-)zorgverleners in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven samen met de groep ‘medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen’ gevaccineerd met BioNTech/Pfizer vaccin.

Sinds half februari 2021 worden na elkaar de resterende groepen zorgmedewerkers uit deze groep, de zorgmedewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en bepaalde onderdelen van Wmo-ondersteuning  uitgenodigd om gevaccineerd te worden met het vaccin van AstraZeneca. In de  Kamerbrief van 5 februari 2021 licht ik toe dat pgb-zorgverleners in de gehandicaptenzorg en verpleeghuizen (Wlz), wijkverpleging (Zvw) en Wmo-ondersteuning (Wmo) met deze groepen zorgverleners in aanmerking zullen komen.

Wanneer worden zorgverleners, die zorg leveren in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven en andere zorgververleners die behoren tot de eerste groep uit de vaccinatiestrategie, uitgenodigd om een afspraak te maken voor hun vaccinatie?

Antwoord van de minister:
Als ze in januari nog niet zijn gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin worden ze vanaf half februari uitgenodigd voor vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Het gaat dan om de overgebleven groepen zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning, de intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers en die van de GGZ-crisisdiensten. Hierbij geldt dat de zorgmedewerker direct cliëntgebonden zorg moet leveren om in aanmerking te komen voor vaccinatie. Hier vallen dus ook de zorgmedewerkers met direct cliëntgebonden contact van kleinschalige woon- en ouderinitiatieven onder.

Kunt u duidelijkheid geven over welke personen in de kleinschalige woon- en ouderinitiatieven onder welke doelgroep vallen en wanneer zij gevaccineerd zullen worden?

Antwoord van de minister:

Er zijn de volgende groepen in kleinschalige woon- en ouderinitiatieven:

  • er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar alleen mensen met een Wlz-indicatie wonen;
  • er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar mensen met én mensen zonder Wlz-indicatie wonen;
  • er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar alleen mensen zonder Wlz-indicatie wonen.

Het vaccinatietraject voor eerste twee groepen is op 25 januari 2021 gestart. Deze mensen zijn kort geleden gevaccineerd of zij worden de komende weken gevaccineerd door de mobiele teams van de huisartsenpost (HAP). Het kan voorkomen dat de mensen zonder Wlz-indicatie al eerder door de GGD opgeroepen worden op basis van hun leeftijd. Zij kunnen dan natuurlijk ook op die uitnodiging ingaan.

Als er alleen mensen zonder Wlz-indicatie in een kleinschalige woonvorm zijn, worden ze door de GGD opgeroepen als ze op basis van hun leeftijd of persoonlijke medische achtergrond aan de beurt zijn.

Kunt u zorgen dat de informatie op de website van de rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) overeenkomt met elkaar, omdat dit nu niet het geval is?

Antwoord van de minister:

Ik begrijp het belang van eenduidige boodschap over coronavaccinatie. Ik spreek daarom de communicatie, en dus ook de inhoud van de websites, af met het RIVM. Daarbij is de website van de Rijksoverheid vooral voor  het algemeen publiek. De website van het RIVM is vooral voor professionals, en geeft daarnaast algemene publieksinformatie en informatie over medisch-wetenschappelijke onderwerpen.

Er is vanuit het RIVM veel overleg met het NHG over de informatie over de COVID-19-vaccinatie door huisartsen. In korte tijd moet alles worden geregeld en som zijn er ook nog afspraken die veranderen. Daardoor staat in het begin niet meteen alles overal goed vermeld. Hier wordt hard aan gewerkt. Het NHG is verantwoordelijk voor de eigen communicatie.

Bent u bereid om bij de vaccinatie van kleinschalige woonvormen alle bewoners tegelijk te laten vaccineren zonder te letten op uit welke wet hun indicatie is afgegeven?

Antwoord van de minister:
Bij het vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen wordt geprobeerd alle bewoners van een woonvormen tegelijk te vaccineren. Dit staat los van uit welke wet mensen een indicatie hebben.

Kunt u duidelijk maken wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via een pgb zorg leveren in de verpleeghuis-/gehandicaptenzorg, zowel thuis als in kleinschalige woonvormen? En:

Kunt u duidelijk maken wanneer zorgverleners worden gevaccineerd die op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) via een pgb zorg leveren in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

Antwoord van de minister:

De pgb-zorgverleners die in een instelling of een kleinschalige woonvorm werken, worden gevaccineerd met de groep ‘medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen’. Een deel van deze groep is al gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. En binnenkort wordt het resterende deel van deze groep gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. Hier kunnen ook pgb-zorgverleners onder vallen die vanuit de Wlz of Wmo werken.

De pgb-zorgverleners die direct voor een budgethouder werken en dus niet via een instelling of kleinschalige woonvorm, worden samen met de groepen ‘medewerkers gehandicaptenzorg’ en ‘medewerkers wijkverpleging en Wmo’ gevaccineerd. De groep ‘medewerkers gehandicaptenzorg’ wordt ondertussen al gevaccineerd met AstraZeneca. Binnenkort zal gestart worden met de vaccinaties van de groep ‘medewerkers wijkverpleging en Wmo’. Een pgb-zorgverlener die Wmo zorg verleent via intramurale GGZ, wordt met de groep ‘medewerkers intramurale GGZ en GGZ-crisisdiensten’ gevaccineerd. Deze groep wordt op dit moment al gevaccineerd.

Brief met antwoorden van de minister

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 70 KB