Op 20 april was het debat over de Zorgverzekeringswet in de Tweede Kamer. Minister Schippers beantwoordde vragen rond de zorgverzekeringswet en ging kort in op de punten die Per Saldo met een brief aan de Kamerleden onder de aandacht had gebracht.

De minister gaf aan dat de AMvB voor het Zvw-pgb zoals afgesproken vóór de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Er kan op dit moment alleen worden aangegeven dat er hard aan wordt gewerkt. Normaal kost het maken van een AMvB 9 maanden, in dit geval is de tijd daartoe veel korter.

Indicatiestelling

Ook gaf de minister aan dat er knelpunten bestaan bij de indicatiestelling wijkverpleging en pgb. Daarover wordt al overleg gevoerd met betrokken partijen. Wordt vervolgd!

Wat vindt Per Saldo?

Met de verankering van het pgb in de Zvw moet de toegang tot een pgb een gelijkwaardige keuze zijn. Zorginhoudelijke criteria, zoals planbaarheid van de zorg, horen niet als weigeringsgrond gebruikt te worden. Per Saldo zal het AMvB daarop goed bestuderen. De knelpunten over de indicatiestelling door wijkverpleegkundigen en kinderverpleegkundigen is meermalen aangekaart door Per Saldo. Maar oplossingen zijn er nog niet. Per Saldo blijft de knelpunten aankaarten en aandringen op een onafhankelijke indicatiestelling die kwalitatief en op tijd kan worden gesteld.