Officiële stukken

De vergadering begon met zoals te doen gebruikelijk het doornemen van de officiële stukken. Jaarplan en jaarrekening 2016 werden goedgekeurd, maar niet nadat leden er kritische vragen over stelden. Dit gebeurde mede op grond van het feit dat de begroting dit jaar moest worden aangevuld vanuit het ‘spaarpotje’ van Per Saldo. De penningmeester vertelde dat dit voor het grootste deel was voorzien – het overschot is juist voor dit soort omstandigheden bestemd – maar er uiteraard goed gekeken wordt hoe voor 2017 een tekort beperkt en liefst voorkomen kan worden.

Werken aan ledenbehoud

In vergelijking met andere organisaties had daling van het ledenbestand Per Saldo nog niet direct getroffen. Nu is die trend ook bij ons zichtbaar. Er wordt daarom ingezet op behoud van het aantal leden en uiteraard op groei. Welke concrete acties daarop zullen volgen, wordt later dit jaar bekend. Leden gaven Per Saldo enkele tips.

  • Houd kleine, misschien wel huiskamerbijeenkomsten in de regio, zodat leden op een laagdrempelige manier van hun lidmaatschap kunnen profiteren
  • Werken aan een positief imago van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft nog altijd nodig
  • Iets doen aan de hoge eigen bijdrage die door leden als medeoorzaak voor het dalend aantal budgethouders wordt gezien

Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, bedankte de leden voor hun meedenken: “Dit zijn erg belangrijke opmerkingen, die we ons zeker ter harte nemen. Wat betreft de problemen rondom de eigen bijdrage, die zijn ons bekend. Daar wordt achter de schermen, samen met Ieder(in), aan gewerkt. Het is namelijk niet alleen een punt voor budgethouders.”

Actualiteiten

Aline Molenaar vertelt dat de zaken waar we ons actief voor inzetten, grotendeels in de nieuwsberichten op de website zijn terug te vinden. Daarnaast zijn er de voor velen onzichtbare acties, die zich achter de schermen afspelen. Zo wordt er op dit moment kennisgemaakt met nieuwe woordvoerders ‘zorg’ van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Zij worden uitgebreid geïnformeerd over het pgb en uitgenodigd om voor pgb-zaken direct contact met Per Saldo te onderhouden. Als belangrijk actiepunt noemde Aline het 10-punten-plan van Per Saldo, bestemd voor het nieuwe kabinet. Daar wordt de laatste hand aan gelegd en het zal binnenkort op de website worden gepubliceerd

Eigen regie in wooninitiatieven

Eén van de leden had om extra spreektijd gevraagd. Hij vertelde over zijn zeer negatieve ervaring in de relatie met de zorginstelling van het (ouder)wooninitiatief van zijn zoon. Hij waarschuwde andere ouders zeer alert te zijn om niet buiten spel gezet te worden. Aline Molenaar ging daarop in met de volgende toezegging: “Wij zijn van plan een meetlat te maken waarlangs wooninitiatieven de mate van eigen regie kunnen meten. Het blijkt hard nodig!”

Nieuw systeem trekkingsrecht

De ontwikkeling van het budgethoudersportaal, de werktitel van het systeem dat het huidige trekkingsrechtensysteem van de SVB gaat vervangen, is al een eind op weg. Leden werden door een medewerker van DSW, de bouwer van het systeem, meegenomen in het invullen ervan.

2 leden van de referentiegroep vertelden over hun betrokkenheid. De een zelf budgethouder, de ander vertegenwoordiger van een budgethouder. Zij toonden zich beiden erg enthousiast en gaven aan dat DSW hen voortdurend betrekt bij de vorderingen. Zij zien het als belangrijkste missie te blijven hameren op behoud van eigen regie van de budgethouder of zijn vertegenwoordiger. Met de mogelijkheid keuzes te kunnen maken in bepaalde zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om het invullen van het urenbriefje. De een ziet het als voordeel dat de zorgverlener het urenbriefje invult en ter goedkeuring indient bij de budgethouder, de ander zal dit zelf willen blijven doen.

DSW gaf aan dat eigen regie, met als direct gevolg eigen keuzes kunnen maken, ook door hen als een van de kernpunten wordt gezien. Andere belangrijke pluspunten zullen zijn: inzicht in alle documenten en ingebouwde controles, zodat er vooraf goedkeuring is voor de inzet van het pgb.

De streefdatum voor invoering blijft 1 januari 2018. Op dat moment moet het systeem goed werken. De uitgebreide testfase heeft dan uitgewezen dat de betalingen sowieso foutloos verlopen. Bij de start van het systeem zal dit uiteraard intensief worden gevolgd en zal elk probleem dat zich voordoet direct worden aangepakt. Daarnaast blijft er gaandeweg ruimte om aan de hand van de ervaringen het systeem te vervolmaken, maar dan gaat het om zaken die het gebruikersgemak bevorderen.

Nadat de vergadering officieel was afgesloten, praatten veel leden nog even met elkaar na.