Algemene informatie lidmaatschappen en abonnementen

1. Basislidmaatschap

De leden van Per Saldo krijgen bij aanvang van het basislidmaatschap de volgende producten:

 • periodieke toezending van het ledenmagazine EigenWijs;
 • onbeperkte online-toegang tot de ledenpagina’s op de website van Per Saldo;
 • producten van Per Saldo tegen de daarvoor geldende voorwaarden, waaronder begrepen het recht op korting op producten.

Verder kunnen zij, zonder extra kosten, een beroep doen op de telefonische informatie- en adviesdienst van Per Saldo. Na ontvangst van de aanmelding c.q. na het besluit tot toelating stuurt Per Saldo binnen drie weken een bevestiging van aanmelding/toelating naar het (gewone) lid.

2. Pluslidmaatschap

Het pluslidmaatschap geeft dezelfde rechten op informatie en advies als het basislidmaatschap. Daarnaast geeft het pluslidmaatschap recht op juridische ondersteuning per jaar bij de volgende zaken die direct de budgethouder betreffen.

 • Hulp bij het maken van je persoonlijk plan of zorgbeschrijving
 • Een adviesgesprek met een pgb-consulent
 • Beoordeling van je document door een pgb-consulent
 • Juridische ondersteuning bij een klacht, bezwaar of beroep

Combinatie met basislidmaatschap

Het is mogelijk om in de loop van een lidmaatschapsjaar pluslid te worden. Wel moet dan de volledige toeslag voor het pluslidmaatschap betaald worden.

Urgentietarief

Leden die pluslid zijn, kunnen nadat zij tenminste drie maanden pluslid zijn, ook gebruik maken van juridische ondersteuning. Indien een pluslid binnen drie maanden na het aangaan van het pluslidmaatschap om juridische ondersteuning vraagt, wordt er een urgentiebedrag van €134,- in rekening gebracht. Dit geldt ook bij overgang van basis- naar pluslidmaatschap.

Beroep

Per Saldo beoordeelt de juridische haalbaarheid van beroepsprocedures bij de rechtbank. Dit betekent dat Per Saldo in beginsel geen beroepszaken voor u afhandelt.
Echter in die gevallen waarin Per Saldo oordeelt dat uw beroepszaak een ‘Per Saldo breed belang’ dient; hetgeen wil zeggen dat uw beroepszaak voor een groot aantal leden van toegevoegde waarde is dan wel kan zijn, zal Per Saldo u op eigen initiatief de mogelijkheid bieden u in een beroepszaak bij te staan. In dit geval komen de door Per Saldo gemaakte meer-uren voor rekening van Per Saldo.

3. Abonnementen

Naast het afsluiten van een abonnement voor dienstverleners, bestaat er voor wooninitiatieven de mogelijkheid om als collectief een abonnement te nemen.
Aan beide abonnementen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het abonnement is een jaar geldig;
 • Het abonnement kent een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode;
 • Het abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode automatisch met een jaar verlengd, tenzij tijdig is opgezegd;
 • De prijs van het abonnement wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website en in de EigenWijs. Bij betaling per automatische incasso wordt een korting van € 2,50 in mindering gebracht op de abonnementsprijs;
 • Het abonnement is toegankelijk voor individuele dienstverleners en organisaties;
 • De abonnee mag niet vermelden dat hij/zij is aangesloten bij Per Saldo.

Het abonnement

De abonnee heeft gedurende een jaar recht op de volgende producten en diensten van Per Saldo:

 • Toezending van het ledenmagazine EigenWijs
 • Deelnemen aan de cursussen voor professionals van Per Saldo, met een korting van 10%.
 • Toegang tot de ledenpagina’s op de website www.pgb.nl
 • Telefonisch advies via het gratis ledennummer.

Abonnement Wooninitiatieven

Wooninitiatieven kunnen als collectief een abonnement nemen. Naast de basisdiensten voor een abonnee kunnen de wooninitiatieven gebruik maken van de volgende producten en diensten:

 • Belangenbehartiging voor wooninitiatieven;
 • Gratis registratie van het ouder- of wooninitiatief op het besloten deel van de Per Saldo website;
 • Deelnemen aan de cursussen of (netwerk) bijeenkomsten van Per Saldo specifiek voor wooninitiatieven, met een korting van 10%;
 • Tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een adviseur wooninitiatieven bij ondersteuning van alle relevante vraagstukken en uitvoeringsprocessen in het proces van idee naar realisatie tot consolidatie van het wooninitiatief.