Algemene voorwaarden

Betreffende lidmaatschap/abonnement/productafname.

Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Per Saldo: belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget;
  • de budgethouder: iedere natuurlijke persoon (zowel leden als niet-leden) die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten en/of diensten van Per Saldo;
  • het lid: de budgethouder of diens vertegenwoordiger, die zich overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 3 van deze Algemene Voorwaarden heeft aangemeld als gewoon lid van Per Saldo;
  • de abonnee: de dienstverlener, die zich overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden heeft aangemeld als abonnee.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Per Saldo en het lid of de abonnee worden gesloten tot:

  • het aangaan van een lidmaatschap;
  • het afsluiten van een abonnement;
  • het afnemen van een product/dienst van Per Saldo;

ongeacht de wijze van totstandkoming van die overeenkomst.

Artikel 3. Garantie

Per Saldo staat ervoor in dat het geleverde product c.q. de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst. Per Saldo staat er bovendien voor in dat het geleverde product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn dan wel redelijkerwijs verwacht kunnen worden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Per Saldo is tegenover de gebruiker aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Per Saldo, dan wel aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door Per Saldo zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst met het lid/de abonnee. Iedere aansprakelijkheid van Per Saldo voor schade is beperkt tot het bedrag dat onder de door Per Saldo afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

Artikel 5. Overmacht

Per Saldo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het lid of de abonnee indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Per Saldo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Per Saldo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Per Saldo of van derden daaronder begrepen.

Per Saldo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6. Betaling

Betaling door het lid/de abonnee kan, al naar gelang de aard van de overeenkomst, als hierna omschreven:
via een eenmalige machtiging;
vooruitbetaling per door Per Saldo toegezonden factuur;
via IDEAL in de webwinkel.

Artikel 7. Niet-tijdige betaling

Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan Per Saldo rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Per Saldo heeft het recht om een vordering uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet is betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van het lid/de abonnee.

Artikel 8. Niet-nakoming

Als Per Saldo dan wel het lid/de abonnee één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de andere partij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en voor zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Als Per Saldo dan wel het lid/de abonnee bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 9. Aanbiedingen en actieperiodes

Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan het lid/de abonnee niet meer gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. Per Saldo kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of abonnees.

Lidmaatschap

Artikel 10. Aanmelding & toelating

Overeenkomstig de Statuten kunnen uitsluitend natuurlijke personen zich aanmelden als lid van Per Saldo. De directie beslist over de toelating van een lid van Per Saldo; bij niet-toelating kan het bestuur alsnog tot toelating besluiten. Na toelating wordt het lidmaatschap geacht te zijn aangegaan tot wederopzegging, steeds voor een periode van een jaar, ingaande op de dag van invoer in het ledensysteem.

Artikel 11. Contributie

De leden van Per Saldo zijn verplicht de jaarlijkse contributie bij vooruitbetaling (via automatische incasso dan wel factuur) te voldoen. Ingeval van niet-tijdige betaling van het lidmaatschapsgeld kan Per Saldo de aan het lidmaatschap verbonden levering van producten en/of diensten opschorten, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 12. Lidmaatschap

Per Saldo kent meerdere lidmaatschappen. De actuele inhoud van deze lidmaatschappen staat op de website beschreven. Aan de toegang tot bepaalde lidmaatschappen kunnen eisen gesteld worden. Deze toegangseisen alsook de overige specifieke voorwaarden van de lidmaatschappen zijn te raadplegen via de website. De leden van Per Saldo hebben actief en passief kiesrecht bij de Algemene Ledenvergadering van Per Saldo, als bedoeld in de Statuten van Per Saldo.

Artikel 13. Mutaties

De leden dienen adreswijzigingen en eventuele andere mutaties schriftelijk, via e-mail of via een brief te melden aan Per Saldo.

Artikel 14. Beëindiging lidmaatschap

Overeenkomstig de Statuten eindigt het lidmaatschap van Per Saldo door:
overlijden van het lid, opzegging door het lid (telefonisch, schriftelijk dan wel via e-mail) schriftelijke opzegging door het bestuur, ontzetting door het bestuur.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van Per Saldo of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten van het lidmaatschap.

Artikel 15. Opzegging door het lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan telefonisch, schriftelijk dan wel via e-mail geschieden. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de vervaldatum; opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden.

Artikel 16. Opzegging/ontzetting door het bestuur

Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan plaatsvinden op grond van het feit dat het lid de verplichtingen jegens Per Saldo niet nakomt, alsook wanneer van Per Saldo redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan plaatsvinden op grond van handelingen van het lid die in strijd zijn met de statuten, reglementen of besluiten van Per Saldo, dan wel Per Saldo op onredelijke wijze benadelen.

Beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk, met redenen omkleed en, in geval van ontzetting, per aangetekende brief te geschieden. Van een besluit als bedoeld in dit artikel kan het lid, binnen vier weken, in beroep bij de Algemene Vergadering; dit beroep heeft schorsende werking.

Abonnementen

Artikel 17. Aanmelding & toelating

De dienstverlener (individuele hulpverlener of professionele organisatie) kan een abonnement nemen op de diensten van Per Saldo. De dienstverlener kan zich telefonisch, schriftelijk of via e-mail aanmelden voor een abonnement. De artikelen 13 inzake mutaties en 15 en 16 inzake opzegging zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Abonnementen

Per Saldo hanteert verschillende vormen van abonnementen, bijvoorbeeld voor individuele dienstverleners en wooninitiatieven. Voor de inhoud van de soorten abonnementen en de specifieke voorwaarden die daarop van toepassing zijn verwijzen wij naar de website.

Artikel 19. Opzegging

Opzegging van het abonnement kan telefonisch, schriftelijk dan wel via e-mail geschieden. De opzegtermijn bedraagt een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Het abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode, behoudens tijdige opzegging, met een jaar verlengd.

Artikel 20. Abonnementsgeld

De abonnees van Per Saldo zijn verplicht het jaarlijkse abonnementsgeld bij vooruitbetaling (via automatische incasso of factuur) te voldoen. Ingeval van niet-tijdige betaling van het abonnementsgeld kan Per Saldo het toezenden van de periodiek(en) en andere diensten stopzetten.

Donateurschap

Belangstellenden kunnen donateur worden van Per Saldo, voor een vrij te kiezen bedrag. Er kan gekozen worden voor een eenmalige donatie of een doorlopende jaarlijkse donatie. Statutair heten donateurs ‘begunstigend leden’. Het jaarverslag van Per Saldo wordt op aanvraag digitaal kosteloos toegestuurd. Verder heeft de donateur geen rechten.

Cursussen en ledenbijeenkomsten

Artikel 22. Cursussen en ledenbijeenkomst

Per Saldo kent verschillende soorten cursussen en ledenbijeenkomsten. De specifieke bepalingen per cursus en ledenbijeenkomst zijn te vinden op de website voor zover het gaat over onder meer de aanmelding, betaling en annulering.

Artikel 23. Herroepingsrecht

Bij een aanmelding voor een cursus of ledenbijeenkomst via internet heeft de budgethouder/abonnee/belangstellende de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende ten minste veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de aanmelding voor de cursus of ledenbijeenkomst telefonisch heeft plaatsgevonden.
Het herroepingsrecht is voorts niet van toepassing indien de levering met uitdrukkelijke instemming van de budgethouder/abonnee/belangstellende is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Slotbepalingen

Artikel 24. Klachtenbehandeling

Per Saldo heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. Voor een verdere uiteenzetting van de interne klachtenregeling van Per Saldo verwijzen wij naar de klachtenregeling, die via de website te raadplegen is.

Artikel 25. Privacy

Op alle gegevens van leden en abonnees in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Per Saldo handelt overeenkomstig de voorschriften van het College Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop Per Saldo omgaat met door belangstellenden via de website van Per Saldo verstrekte persoonsgegevens is tevens vastgelegd in een Privacyverklaring, die via de website te raadplegen is.

Artikel 26. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 27. Wijzigingen en afwijkingen

Per Saldo heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Per Saldo en het lid/de abonnee worden vastgelegd.

Artikel 28. Depot en inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de Directie van Per Saldo en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.
Zij zijn in werking getreden op 1 juni 2014.