Afwijzing aanvraag jeugdhulp, en nu?

De Centrale Raad van Beroep heeft vorige week in hoger beroep een aanvraag voor jeugdhulp afgewezen. Het ging om een pgb voor ondersteuning aan een kind geleverd door de ouders. Wij betreuren deze uitspraak.

Eigen kracht

De gemeente heeft bij de aanvraag onderzoek gedaan naar de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders. Daarbij is onder meer gekeken naar:

  1. De behoefte en de mogelijkheden van de budgethouder.
  2. De voor hem benodigde ondersteuningsintensiteit en de duur daarvan.
  3. De mogelijkheden, de draagkracht en de belastbaarheid van zijn ouders.
  4. De samenstelling van het gezin en de woonsituatie.
  5. Het belang van de ouders om te voorzien in een inkomen.

Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente hiermee voldoende onderzoek gedaan. De gemeente heeft voldoende onderbouwd dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders toereikend zijn om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Bovendien is volgens de Raad niet gebleken dat de door de moeder geboden hulp redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht. De gemeente hoeft hiervoor geen pgb te verstrekken, zo heeft de Raad besloten.

Voorkomen is beter dan…

Deze uitspraak gaat over een specifieke situatie. Er is geen principiële uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep over de betekenis van ‘eigen kracht’. Passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, bijvoorbeeld ondersteuning door ouders die wordt geleverd aan hun kinderen, kan in veel gevallen escalaties en uiteindelijk vaak een zwaardere hulpvraag voorkomen. Via het actieprogramma Zorg voor de Jeugd (van het ministerie van VWS), waar onder anderen Per Saldo bij betrokken is, wordt hier wat ons betreft terecht aandacht aan besteed.

Duidelijke criteria

Het is onduidelijk wat precies onder ‘eigen kracht’ en ‘de eigen mogelijkheden’ verstaan wordt. Hoe wordt dit gemeten en waar ligt de grens? Wij zijn reeds in overleg met het ministerie van VWS over een nadere duiding van de criteria en of er gezamenlijk handvatten kunnen worden ontwikkeld hiervoor. Na de zomer zullen we ook Kamerleden hierover benaderen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Meer weten?

Lees de hele uitspraak via uitspraken.rechtspraak.nl.