Meerjarenbeleidsplan Per Saldo

Meerjarenplan Beleid & Belangenbehartiging 2024 – 2027
Duurzame verbetering van het pgb-systeem

Het pgb wordt weer als een belangrijk instrument gezien om de eigen regie over je leven te krijgen en te houden. Samen met het ministerie van VWS hebben we de afgelopen jaren een aantal pgb-actielijnen ontwikkeld en diverse acties ondernomen. Sindsdien hebben we al mooie successen behaald.

Toch ervaren veel budgethouders nog onvoldoende keuzevrijheid voor het pgb, ten opzichte van naturazorg. Ook ervaren zij dat de tarieven niet toereikend zijn en de administratieve lasten veel te hoog. Daarom blijven wij ons ook de komende jaren inzetten voor een eenvoudiger, transparanter en doeltreffender pgb. In ons Meerjarenbeleidsplan vind je een overzicht van onze inzet van de afgelopen jaren in de actielijnen pgb, de huidige stand van zaken rondom diverse pgb-onderwerpen, en onze toekomstvisie. We hebben dit plan gedeeld met alle Kamerleden en personen die betrokken zijn bij de formatie.

Meerjarenbeleidsplan Per Saldo 2024-2027