Lobby Verkiezingen

Oproep aan politieke partijen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november vroegen wij bij politici de aandacht voor het pgb. En deelden wij onze belangrijkste standpunten met alle politieke partijen. Ons doel is om het werken met een pgb makkelijker te maken en te verbeteren. Kies voor een sterk en solide pgb!

Onze belangrijkste speerpunten:

1 Combinatieloket
Zorg voor een onafhankelijk, domeinoverstijgend toegangsloket voor
mensen met een levenslange/levensbrede beperking, waar ze met al
hun hulpvragen terecht kunnen. Hier kan de zorgvraag onafhankelijk
worden beoordeeld. De toewijzing wordt vervolgens naar de verantwoordelijke
verstrekker(s) verstuurd, zodat daar de toekenning wordt
gedaan.

2 Keuzevrijheid
Zorg dat keuzevrijheid voor een pgb geborgd wordt voor mensen die
eigen regie willen voeren over hun leven en dit met een pgb willen en
kunnen regelen. Deze vrije keuze is nu in veel situaties niet het geval.

3 Goede toerusting
Zorg voor goede toerusting van (toekomstige) budgethouders/
vertegenwoordigers. Door hen vooraf goed te informeren en trainen
krijgen zij een goede start met het pgb.

4 Toereikende tarieven
Zorg voor toereikende, marktconforme pgb-tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en hulpmiddelen in te kunnen kopen. Op dit moment zijn de tarieven in veel gevallen niet toereikend. Soms worden de tarieven zelfs verlaagd, dat is absoluut problematisch.

5 ipgb
Zorg dat mensen die uit verschillende domeinen zorg en/of ondersteuning
nodig hebben dit kunnen regelen met een integraal persoonsgebonden
budget (ipgb). Een meer uniforme uitvoering van verschillende
zorgwetten is hiervoor belangrijk.