Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo

Vanuit Per Saldo hebben we bezwaar gemaakt tegen het ‘Wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief eigen bijdrage Wmo’.

Wij zijn tegen het afschaffen van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor mensen met een levenslange/levensbrede beperking en tegen de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze mensen hebben niet de vrije keuze om gebruik te maken van voorzieningen. Zij hebben dit onder andere nodig om te kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor mogen dan ook geen financiële drempels voor zijn. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is in strijd met het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd.

Wij hebben geen bezwaar tegen de hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, mits de hulpvrager geen gebruik maakt van andere Wmo-voorzieningen.

Wij hebben ons bezwaar gemaakt via internetconsultatie. Via deze weg kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties wetsvoorstellen lezen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving.

Hieronder vind je onze uitgebreide reactie op de internetconsultatie: